Naše služby

Celoměsíční péče v sedmi dětských skupinách (dále jen DS)

Tradiční celoměsíční péče v DS (bývalá oddělení jeslí) jsou základem naší činnosti.
Tato služba je určena jak pro rodiny, kde musejí oba rodiče chodit denně do zaměstnání, tak pro samoživitele.
Ačkoliv nejsme schopni nahradit výchovu dítěte v rodině, jsme schopni poskytnout její nejlepší možnou alternativu.

O děti pečují kvalifikované dětské zdravotní sestry a chůvy, které jim pomáhají s rozvojem psychomotoriky, řeči a s adaptací fungování v kolektivu.

DS přijímají děti ve věku od jednoho do tří let, doporučujeme však s umístěním dítěte do jeslí počkat alespoň co nejblíže k dovršení druhého roku.

Dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon o dětské skupině), ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb., mohou dětské skupiny přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vzhledem k tomu, že stát ani hlavní město Praha na provoz DS nepřispívají, je jejich provoz dotován pouze z rozpočtu MČ Praha 4 (a v letech 2016 - 2017 i z ESF v rámci OPPPR).
Proto jsou právě rodiče spjatí s touto městskou částí zvýhodněni oproti ostatním.

Na ceník se můžete podívat níže.

 

Celoměsíční péče o dítě v dětské skupině (ceník platný od 1.9.2016):

Ceny služby jsou následující:

1) 4 000 Kč za měsíc za dítě, v případě že:
a) dítě a alespoň jeden z rodičů mají trvalé bydliště na městské části Praha 4 (viz seznam ulic)
b) alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4 (viz seznam ulic)
2) 2 500 Kč za měsíc za dítě, v případě že:
rodič dítěte, který čerpá/čerpal mateřskou/rodičovskou dovolenou a v den nástupu dítěte do dětské skupiny dodá jedno z níže uvedených potvrzení o:
 • zaměstnání (potvrzení/razítko od zaměstnavatele včetně uvedení výše úvazku),
 • výkonu podnikatelské činnost (výpis z ČSSZ či obdobný výpis dokazující aktivní živnost),
 • nezaměstnanosti - zaměstnání si aktivně hledá (potvrzení/razítko od ÚP),
 • zapojení do procesu vzdělávání či rekvalifikace (potvrzení/razítko od vzdělávací instituce)
a zároveň je naplněna jedna z těchto podmínek:
a) dítě a alespoň jeden z rodičů mají trvalé bydliště na městské části Praha 4 (viz seznam ulic)
b) alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4 (viz seznam ulic)
 

3) 10 000 Kč za měsíc za dítě v případě, že

není naplněna ani jedna z níže uvedených podmínek:

a) dítě a alespoň jeden z rodičů mají trvalé bydliště na městské části Praha 4 (viz seznam ulic)
b) alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4 (viz seznam ulic)
Tato sazba platí tedy i pro osoby s trvalým pobytem na Praze 11 a 12 (ulice, které nejsou v seznamu ulic vůbec uvedeny).
 

Cena zahrnuje
libovolně dlouhý pobyt dítěte v dětské skupině ve standardní provozní době, tj. Po-Pá 6:30 – 17:00, vyjma státních svátků.

Cena nezahrnuje
stravné ve výši 40 Kč na den, které je účtováno za každý měsíc zpětně podle skutečného pobytu dítěte.

Upozornění 1:
V případě, že Vaše dítě mladší 2 let navštěvuje DS v rozsahu převyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, ztrácíte nárok na rodičovský příspěvek (více informací o nároku na rodičovský příspěvek zde).

Upozornění 2:
Pro určení výše poplatku je rozhodující faktické bydliště (sídlo živnosti) na městské části Praha 4.
V údajích na občanském průkazu mají často Prahu 4 uvedenou i lidé bydlící na Praze 11 či 12.

Upozornění 3:
Dle Zákona č. 258/2000 Sb. §50 Dětské skupiny nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Školné i stravné se u této služby platí inkasem z účtu.

Domácí hlídání:

Cena za tuto službu od 1. 3. 2018 činí:

 • Cena za hodinu hlídání – objednávka do 12:00 předchozího pracovního dne – 120 Kč
 • Příplatek za objednávku na méně než 5 hodin – 10 Kč
 • Příplatek za každé další hlídané dítě za hodinu – 20 Kč
 • Příplatek za hodinu při hlídání o víkendu a státních svátcích – 20 Kč
 • Příplatek za objednávku po 12:00 předchozího pracovního dne – 20 Kč

Neúčtujeme příplatky za nemocné dítě a za večerní hlídání.

Dopravné v rozsahu pražské MHD je započítáno v ceně hlídání, výdaje za dopravu mimo MHD hradí zákazník dle chůvou předložených dokladů v plném rozsahu.

Půl hodina hlídání je účtována jako polovina ceny hodiny dle ceníku.

Minimální doba čerpání jsou 2 hodiny.

Provozní řád služby Domácí hlídání zde.

Domácí hlídání

Tato služba je určena pro rodiče, kteří z jakéhokoli důvodu chtějí, aby bylo jejich dítě hlídáno v domácím prostředí.
Službu lze využívat pravidelně, nebo jen nárazově (nemoc dítěte, občasné hlídání ve večerních hodinách). Chůvy mohou dítě nejen pohlídat v domácím prostředí, ale v případě potřeby zajistit jeho odvod z dětské skupiny či školky domů, případně doprovodit dítě na odpolední zájmový kroužek. Vše záleží jen na společné dohodě rodiče a chůvy.

Tato služba je poskytována bez ohledu na trvalé bydliště rodiny, chůvy mohou hlídat po celé Praze. Služba také není omezena věkem dítěte.

 

INFORMACE PRO CHŮVY A RODIČE

Rodiče

Před prvním hlídáním v domácím prostření rodič vyplní a podepíše na předem domluvené schůzce s koordinátorkou služby Přihlášku do služby Domácí hlídání a Provozní řád služby Domácí hlídání. Dále je na této schůzce upřesněno, jak často by chtěl rodič službu využívat. Dle jeho potřeb je následně vybrána vhodná chůva.

Je důležité, aby byli všichni rodiče, kteří chtějí službu Domácí hlídání využívat, registrovaní na těchto webových stránkách (registrace vpravo nahoře vedle lišky). Získají tak přístup do rezervačního systému Domácího hlídání.
Zde zadají svojí poptávku na Domácí hlídání a poté, co jim bude koordinátorkou přiřazena chůva, obdrží informační e-mail.
Současně je registrace nezbytná pro přidělení variabilního symbolu, který se poté uvádí při každé platbě služby.

 

Koordinátorky chův:

Lenka Dvořáková – telefon: 775 474 618, e-mail: lenka.dvorakova@zzpraha4.cz

Helena Langerová – telefon: 775 474 617, e-mail: helena.langerova@zzpraha4.cz


Platba služby Domácí hlídání

Platba rodičů za Domácí hlídání probíhá před uskutečněním samotného hlídání.
Pro možnost objednání služby musí mít rodiče dostatečný kredit. Ten se nabíjí platbou na bankovní účet České spořitelny číslo 1977195379/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.
 

Cena za tuto službu od 1. 3. 2018 činí:

 • Cena za hodinu hlídání - objednávka do 12:00 předchozího pracovního dne – 120 Kč
 • Příplatek za objednávku na méně než 5 hodin – 10 Kč
 • Příplatek za každé další hlídané dítě za hodinu – 20 Kč
 • Příplatek za hodinu při hlídání o víkendu a státních svátcích – 20 Kč
 • Příplatek za objednávku po 12:00 předchozího pracovního dne – 20 Kč
Neúčtujeme příplatky za nemocné dítě a za večerní hlídání.
Dopravné v rozsahu pražské MHD je započítáno v ceně hlídání, výdaje za dopravu mimo MHD hradí zákazník dle chůvou předložených dokladů v plném rozsahu.
Půl hodina hlídání je účtována jako polovina ceny hodiny dle ceníku.
Minimální doba čerpání jsou 2 hodiny.
 

Po každém hlídání v domácnosti je rodičům z kreditu odečtena příslušná částka.
Stav kreditu můžou rodiče sledovat po přihlášení na těchto webových stránkách.
Stav kreditu rodičů je aktualizován 1krát měsíčně a to vždy na přelomu měsíce.
Zobrazovaný kredit je tedy aktuální k poslednímu dni předchozího měsíce.
Pokud rodiče potřebují aktuálnější informace o kreditu, na vyžádání jim je zašle koordinátorka služby Domácí hlídání.

Nedostatečný kredit může být důvodem pro neposkytnutí služby Domácího hlídání.
 

Chůvy

Naše požadavky na ženy vykonávající pozici chůva v domácnosti:

 1. osoba starší 18 let
 2. alespoň započaté studium na škole se zdravotním, pedagogickým či sociálním zaměřením nebo osobní či pracovní zkušenosti s hlídáním dětí
 3. absolvování 2 denní praxe v našich dětských skupinách
 4. čistý výpis z trestního rejstříku
 5. možnost hlídat v domácnosti i dopoledne (alespoň pár dní v týdnu)
 6. platný zdravotní průkaz

Práce chův je vykonávaná na DPP. Chůvy tedy mohou odpracovat 300 hodin za kalendářní rok.

Zájemkyně o tuto pracovní pozici se mohou obracet na koordinátorky chův:

Lenka Dvořáková – telefon: 775 474 618, e-mail: lenka.dvorakova@zzpraha4.cz

Helena Langerová – telefon: 775 474 617, e-mail: helena.langerova@zzpraha4.cz

Dětské skupiny (dále jen DS) jsou v provozu každý pracovní den od 6,30 do 17,00 hodin.

Dle dohody lze nad rámec této doby o dítě zajistit péči formou domácího hlídání.

Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8,00 téhož dne.
Přivézt dítě do DS je však možné kdykoli až do doby oběda. Nejlepší je však přivézt dítě do 9,00, protože tak nedochází k narušení výchovných činností a režimu dne.

 

Denní režim v DS

6:30 – 9:00 – příchod dětí do DS, podávání snídaně, volná hra dětí

9:00 – 9:30 – výchovná zaměstnání (podrobnosti níže)

9:30 – 10:00 – dopolední svačina

10:00 – 11:15 – podle počasí pobyt venku na zahradě, v případě nepříznivého počasí probíhají výchovná zaměstnání nebo volná hra

11:15 – 11:45 – podávání oběda

11:45 – 12:15 – hygiena dětí a ukládání k spánku

12:15 – 14:30 – spánek dětí

14:30 – po probuzení dětí odpolední svačina, volná hra dětí na herně, v letních měsících pobyt na zahradě a odchod dětí domů

Volná hra dětí a výchovná zaměstnání se přizpůsobují věkovému složení a náladě přítomných dětí. Rovněž pobyt na zahradě je řízen roční dobou a počasím. V letních měsících se pobyt venku prodlužuje.

 

 V DS probíhají tato výchovná zaměstnání

 • Rozumová výchova – rozvíjíme představivost a fantazii pomocí pohádek (čtení, vyprávění, poslech, divadélko). Děti se učí básničky, říkadla, seznamují se s okolím, přírodou, zvířátky.
 • Při pracovní výchově formou her se stavebnicemi, prací s plastelínou, vystřihováním, lepením, navlékáním a podobně rozvíjíme u dětí jemnou motoriku.
 • Výtvarná výchova souvisí s pracovní, dětí malují barvami (tempery, vodovky, prstové barvy), křídami, uhlem.
 • Tělesná výchova rozvíjí u dětí hrubou motoriku, pohybové dovednosti a obratnost, děti provádějí jednoduchá zdravotní cvičení.
 • Hudební výchova se propojuje s tělesnou, děti se učí tanečky, hudebně pohybová cvičení, procvičují rytmus, jednoduché písničky a provádějí sluchová cvičení.
 • Pomocí mravní výchovy rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí a sebedůvěru, rozvíjíme sociální chování, podporujeme navázání prvních kamarádských vztahů mezi dětmi. Při hře se snažíme o radostné a veselé prožitky a seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování.

Dětem je podávána dieta č.12 - "strava batolat" dle Dietního systému.

Jídelníček byl sestaven a propočítán nutričními terapeuty tak, aby se jídla neopakovala, dětem chutnala, ale zároveň aby splňovala požadované kalorické a biologické hodnoty.
Jídelníček je vždy vyvěšen na nástěnkách, aby rodiče byli informováni a následně zvolili vhodnou večeři.
Je kladen důraz na pitný režim.
Děti do jídla nenutíme, snažíme se rozvíjet schopnosti správného stolování, jejich samostatnost, malé děti vychovatelky krmí případně dokrmují.


Časový harmonogram stravování dětí

 • 7:30 – 8:30 snídaně – k snídani jsou dětem podávány většinou mléčné výrobky (jogurt, pribináček apod.), kaše (vločková, krupicová) nebo nejrůznější dětské pomazánky. Vždy je podáváno pečivo a mléčné nápoje - mléko, kakao nebo bílá melta
 • 9:30 – 10:00 svačina – základem dopolední svačiny je jablko, banán nebo sezónní ovoce.
 • 11:15 – 11:45 oběd
  polévka – především zeleninové polévky
  hlavní jídlo – nejrůznější dětská jídla, nekořeněná, málo solená
  salát – např. mrkvový salát s meruňkami, okurkový nebo rajčatový salát s citónem, salát z červené řepy s jablkem

Odpolední svačina je podávána po odpoledním spánku dětí – bývá k ní pečivo, máslo, mléčný výrobek, ovoce či zelenina.

Cena jídla 40 Kč/den.

1) Jaký je nejvhodnější věk dítěte pro přijetí do dětské skupiny?
 
Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.
Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.
 
2) Jak se do dětské skupiny přihlásit?
 
Přihlášku si stáhněte z našeho webu.
Také si ji můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.
Termín přijímání přihlášek na další školní rok je vždy uveden v lednu na webových stránkách.
V případě volné kapacity jsou přihlášky přijímány i během školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty a potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně vyjmenování podstoupených očkování přinést hlavní vedoucí DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.
Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.
 
3) Jaká je provozní doba dětské skupiny, do kdy je nutné dítě přivézt?
 
Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin.
Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8:00 téhož dne.
 
4) Jaká je optimální doba pobytu dítěte v dětské skupině?
 
Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.
 
5) Jakým způsobem si dítě zvyká na pobyt v dětské skupině?
 
Dítě zůstává první den v dětské skupině 1 – 2 hodiny. Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.
 
6) Kolik je vychovatelek na oddělení (kolik je dětí na jednu vychovatelku)?
 
Na jednotlivých odděleních jsou 2 – 3 vychovatelky a jedna asistentka.
V průměru vychází na jednu sestru 5 – 6 přítomných dětí.
 
7) Jaké je věkové složení dětí na odděleních?
 
V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku. Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších. Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.
 
8) Jak je to se spánkem dětí – je možný dopolední spánek? Musí dítě spát, když není zvyklé spát?
 
Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo. Dětí spí od 12:15 – 14:30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.
 
9) Co musí dítě umět před nástupem do dětské skupiny?
 
Na dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky. Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.
 
10) Co musí s sebou dítě mít do dětské skupiny?
 
Je potřeba, aby dítě do DS mělo bačkůrky s pevnou podrážkou, pyžamko, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).
Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!
 
11) Jakým způsobem je možné vyzvedávat dítě z dětské skupiny?
 
Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18ti let určených rodiči formou plné moci.
 
12) Jaké je odborné vzdělání personálu dětské skupiny?
 
V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál – dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry, zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko-psychologickým školením a chůvy s rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti 0 – 6 let“. Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.
Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazovány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester.
U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.

Dětské skupiny

Přihláška do Dětské skupiny

Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupiněVZOR SMLOUVA

Provozní řád DS: Rabasova – KoťátkaŠtěňátkaŽabičkyMyšky

Kotorská – KrtečciSluníčkaBerušky

Rodičovský příspěvek

Více informací o rodičovském příspěvku a nároku na něj najdete v tomto odkaze:
http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp