O nás

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje dvě budovy se 7 dětskými skupinami pro celkový počet 140 dětí ve věku od 1 do 3. let.

Provoz všech 7 dětských skupin je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

PDF ke stažení

Seznamy přijatých dětí - školní rok 2021/2022

Datový zdroj 1
mrak-2
Datový zdroj 1
Datový zdroj 1

 Přerušení provozu

 
Prázdninové přerušení provozu
MIMOŘÁDNĚ POUZE 2 TÝDNY

DS Kotorská: 2. 8. 2021 – 14. 8. 2021
DS Rabasova: 5. 7. 2021 – 16. 7. 2021

Vánoční přerušení provozu

DS Kotorská i DS Rabasova: 23.12.2021 – 2.1.2022

Dny Otevřených Dětských skupin

DS Kotorská: termín v roce 2021 zrušen
DS Rabasova: termín v roce 2021 zrušen

Datový zdroj 1

Oficiální termín zápisu na školní rok 2021/2022: 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021

Vyplněnou přihlášku lze podat Hlavní vedoucí DS i mimo termín zápisu.
V případě volného místa v DS Vás budeme kontaktovat.

Přihláška ke stažení ZDE

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Momentálně máme všechny pracovní místa obsazeny. V případě zájmu o zaměstnání v našich dětských skupinách zašlete svůj životopis na e-mail: reditelstvi@zzpraha4.cz. Děkujeme.

 

 • Oceňuji především individuální přístup k dítěti. Měli jsme již velmi dobrou zkušenost s dětskou skupinou u prvorozené dcery. Proto jsem neměla pochyb, když jsem sem hlásila mladšího syna. Od podání přihlášky - komunikace s paní vedoucí, která nás dala do stejné dětské skupiny, kde jsme dokonce dostali i stejnou skříňku a značku, jako měla dcera. To se vlastně ukazuje ve všem - nejste pouze evidenční číslo, ale jste konkrétní rodič s konkrétním dítětem. Jde vidět, že celá "instituce" nebere práci s dětmi jako nutnou povinnost, ale jako poslání. Práce s takto malými dětmi není jednoduchá, ale naše tety se vždy usmívaly, vždy byly milé a s dětmi to jednoduše UMÍ. To působí dobře nejenom na rodiče (kteří mají strach takto malé dítě někam dát na hlídání), ale hlavně na děti. Naše děti chodily do dětské skupiny moc rády a mně je líto, že už nemám další dítě, které bych tam mohla přihlásit 🙂 Děkuji za vše! (2021)
 • Nejde vybrat jenom jednu věc, které si na dětské skupině nejvíce cením. Přístup personálu je na vysoké profesionální úrovni, ale pořád lidský. Děti mají různorodý program, aktivity, pokud počasí dovolí jsou venku. Doporučení do dětské skupiny jsem dostala od kolegyně, ale pořád jsem se bála, jak se syn zadaptuje. Osobně si myslím, že přístup personálu hodně usnadnil jeho adaptaci a do dětské skupinky chodí rád. (2021)
 • Laskavý personál, rutina, která dětem velmi usnadňuje adaptaci (ve srovnaní s předchozí zkušeností se sourozenci v soukromé školičce). (2021)
 • Chci moc poděkovat za vše, co pro děti děláte a za celý způsob fungování organizace Se synem jsem prošla několik typů dětských skupin a školek, a tak neberu vše jako samozřejmost. Dcera se k vám vždy moc těší a to je nejlepší zpětná vazba! (2021)
 • Děkuji za skvělou práci, kterou odvádíte. Přeji si, aby se dětské skupiny udržely a rozrůstaly i v budoucnu! (2020)
 • Ráda bych touto cestou vyjádřila, jak jsem šťastná, že můj vnouček do tohoto kolektivu chodí. Vidím tu lásku, pozornost, ochotu a trpělivost, kterou tam dostává. Ještě jsem nic podobného nezažila. A proto bych tetám chtěla moc a moc poděkovat za vše co pro tyto malé děti dělají. Je vidět, že to pro není jen práce, ale že jim dávají i své srdce. Ještě jednou velký dík. (2020)
 • Vážím si především finanční dostupnosti dětské skupiny a velmi kvalitních služeb. (2020)
 • Děkuji za usměvavé "tety", milý přístup k rodičům i dětem. Zároveň za klíčové považuji zachováni pravidelného režimu, podíl rozvojových aktivit (učeni se básniček, tancováni atd.), čas strávený s dětmi venku v čistém prostředí a interakci s ostatními dětmi. (2020)
 • Náš syn do dětské skupiny Zdravotnického zařízení chodí již téměř rok a chodí tam rád. Proto jsem chtěla krátce vyjádřit obdiv vašim zaměstnancům. Jejich trpělivost a píle je obdivuhodná! Mají nastavená pravidla denního režimu, která jsou velmi podobná těm, která se snažím dodržovat i doma, a tak se vše krásně doplňuje a utužuje. Když si představím, o kolik nesamostatných dětí musejí každý den pečovat, vysvětlovat, převlékat, krotit a krmit, nechápu, kde každé ráno vezmou úsměv na rtech. O každém dítěti vědí všechno, jeho preference a povahu a s naprostou jistotou s tím umějí pracovat. Od starší dcery mám srovnání i s jiným státním zařízením. Přestože i tady si jejich práce vážím, se Zdravotnickým zařízením MČ Praha 4 se to nedá srovnat. Nevím, na které planetě jste tyto paní vychovatelky našli, ale za mě jsou nedocenitelné a budu na ně vždycky ráda a s úctou vzpomínat! (2020)

ETICKÝ KODEX DĚTSKÝCH SKUPIN ZDRAVOTNICKÉHO  ZAŘÍZENÍ MČ PRAHA 4

Tento etický kodex je morální závazkem, který upravuje mravní postoje, chování, jednání a přístup všech zaměstnanců vůči dětem i jejich zákonným zástupcům, spolupracovníkům, veřejnosti, organizaci i sobě samým a slouží především ke zvyšování kvality poskytované péče.

 Pečující osoba ve vztahu k sobě

 • Dbá o svůj osobnostní a profesní rozvoj soustavným sebevzděláváním.
 • Dbá na svůj zevnějšek, vystupování a kultivovaný projev.
 • Je si vědoma motivů a smyslu své práce. Práci s dětmi vnímá jako poslání.

Pečující osoba ve vztahu ke kolegům

 • Respektuje soukromí a osobnostní odlišnosti kolegů.
 • Dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování (pravidlo „Pozdrav, popros, poděkuj“).
 • Komunikuje otevřeně v rámci tvůrčí spolupráce týmu a uplatňuje metody konstruktivní kritiky slušnou formou.
 • Je si vědoma hranice profesních a osobních vztahů v týmu.
 • Své poznatky získané sebevzděláváním předává kolegům a uplatňuje ve výchovně vzdělávacím procesu.
 • Pečující osoba pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů.
 • V pracovním kolektivu preferuje týmovou práci, pracuje na společném cíli.

Pečující osoba ve vztahu k dětem

 • Zná, zohledňuje a reflektuje potřeby dětí.
 • Respektuje jejich individuální odlišnosti a vytváří bezpečný prostor s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje.
 • Vědomě směřuje k celostnímu rozvoji potenciálu dětí a je jim vzorem k nápodobě.
 • Řádně a svědomitě pečuje o svěřené děti.
 • Umožňuje dětem rozvoj samostatnosti s důrazem na bezpečí dítěte.
 • Podporuje v dětech sebedůvěru, seberealizaci a zodpovědnost.
 • Stanovuje základní pravidla a trvá na jejich dodržování, jelikož si je vědoma toho, že hranice jsou nezbytné, aby se děti cítily jistě a v bezpečí.
 • Zachovává klid, pozitivní přístup, trpělivost a empatii.
 • Vědomě umožňuje dětem riskovat a pracovat s chybou.
 • Uplatňuje rovný přístup k dětem.

Pečující osoba ve vztahu k rodičům

 • Je si vědoma hranic profesních a osobních vztahů s rodiči a zachovává mlčenlivost o důvěrných informacích rodiny.
 • Aktivně a otevřeně komunikuje s rodiči o pokrocích, rozvoji a chování dítěte.
 • Vytváří prostor pro vzájemnou důvěru.
 • Aktivně vytváří prostor pro spolupráci s rodiči.
 • Respektuje původ, etnickou příslušnost, rasu, vyznání, barvu pleti či mateřský jazyk rodiče stejně jako pravidla a zvyky rodiny.
 • Dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování (pravidlo „Pozdrav, popros, poděkuj“).
 • Respektuje rodičovská práva k dítěti.

Pečující osoba ve vztahu k organizaci

 • Svým chováním a vystupováním přispívá k šíření dobrého jména dětských skupin.
 • Souzní a jedná v souladu s filosofií, cíli a metodami organizace.
 • Je si vědoma, že interní či osobní záležitosti není přípustné řešit před dětmi a rodiči.

Rodič ve vztahu k pečující osobě

 • Dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování (pravidlo „Pozdrav, popros, poděkuj“).
 • Respektuje profesionalitu a vzdělání pečující osoby.
 • Otevřeně komunikuje s pečujícími osobami.
 • Respektuje pokyny pečujících osob.
 • Při řešení konfliktů vystupuje s respektem. Snaží se o pochopení názoru pečující osoby a vystupuje korektně, slušnou formou.
 • Respektuje a dodržuje pravidla provozu dětské skupiny.

Rodič ve vztahu k ostatním rodičům a dětem

 • Respektuje jedinečnost ostatních rodičů bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, vyznání, barvu pleti či mateřský jazyk.

Dítě ve vztahu k pečujícím osobám

 • Dodržuje základy slušného chování (pravidlo „Pozdrav, popros, poděkuj“).
 • Dodržuje základní pravidla daná dětskou skupinou či pečující osobou.

Etický kodex dětských skupin Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 naleznete také zde.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název:

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, příspěvková organizace (dále jen ZZ MČ P4)

2. Důvod a způsob založení:

Příspěvková organizace Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 byla zřízena usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. M/Z/2 ze dne 2.12.1991 a č.7/Z/13 ze dne 19.12.1991, ke dni 1. ledna 1992 jako právní subjekt, který vykonává svou činnost na základě zřizovací listiny a jejich dodatků a v souladu s platnými právními předpisy v objektech:

1) DS Kotorská, Kotorská 1590/40, Praha 4,

2) DS Rabasova, Rabasova 1068/12, Praha 4,

3) Centrum pomoci závislým, Rodvinovská 574/3, Praha 4.

Organizace vykonává svou činnost na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona č. 250/2000 Sb.) a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a ostatními právními předpisy. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Zřizovací listina je k nahlédnutí na ředitelství v ZZ MČ Praha 4.

Hlavním účelem, k němuž byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování a zajištění zdravotnických služeb a zajišťováním sociální péče a pomoci manželství a rodinám při péči o děti.

Předmětem činnosti organizace je:

a) Organizování a poskytování zdravotnických služeb:

    - protialkoholní poradna s psychologickou a psychiatrickou péčí

b) Ošetřovatelská a výchovná činnost pro děti zpravidla do 3 let věku, která spočívá zejména

    - v poskytování komplexní ošetřovatelské péče dětem zpravidla ve věku od 1 do 3 let a ve výchovné činnosti včetně rozumové výchovy, mravní a estetické výchovy a to

      v provozech denních dětských jeslí

    - krátkodobé hlídání dětí dle požadavků rodičů

    - další služby pro rodiny s dětmi v předškolním věku schválené zřizovatelem

c) Poskytování vzdělávacích služeb v oborech souvisejících s činností organizace

3. Organizační struktura ZZ MČ Praha 4 dle jednotlivých středisek:

  • Vedení ZZ MČ Praha 4 – středisko 101
  • Dětská skupina Berušky – středisko 102 01
  • Dětská skupina Sluníčka – středisko 102 02
  • Dětská skupina Krtečci – středisko 102 03
  • Provoz DS Kotorská – středisko 102
  • Dětská skupina Myšky – středisko 103 04
  • Dětská skupina Žabičky – středisko 103 05
  • Dětská skupina Koťátka – středisko 103 06
  • Dětská skupina Štěňátka – středisko 103 07
  • Provoz DS Rabasova – středisko 103
  • Domácí hlídání – středisko 104
  • Centrum pomoci závislým – středisko 105

4. Kontaktní spojení:

  • Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, příspěvková organizace, Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4 - Nusle
  • telefon: +420 296 320 401, +420 296 320 402
  • webové stránky: www.zzpraha4.cz
  • elektronická adresa podatelny: reditelstvi@zzpraha4.cz
  • ID datové schránky: wk4u8gr

5. Příjem žádostí o informaci:

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

V pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 15:30 hod., s výjimkou polední přestávky.

6. Platby lze poukázat na bankovní číslo účtu:

1977195379/0800, Česká spořitelna, a. s.,

7. IČ:

448 46 291

8. DIČ:

Neplátci DPH.

9. Žádosti o informace:

Žadatelé (fyzické či právnické osoby) mohou požádat o informaci podle zákona číslo 106/1999 Sb. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Žádost o informaci se podává ústně písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti:

- na adresu Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4

- emailem:  reditelstvi@zzpraha4.cz

- do DS: wk4u8gr

K podání žádosti není potřeba doložit žádné doklady.

Ze žádosti musí být zřejmé:

  • komu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození, (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

V případě, že se týká práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele.

         Žádost o poskytnutí informace zde
         Žádost o poskytnutí informace - odvolání zde

10. Příjem žádostí:

osobně v sídle příspěvkové organizace Kotorská 1590/40, Praha 4, písemně na jeho adresu, e-mailem nebo přes datovou schránku.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informaci je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení. Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě správní žaloby (tuto lze podat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí) podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Pokud povinný subjekt poskytne informaci jen částečně, ale o zbývající části nevydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (tudíž není možné podat odvolání), je možné podat do 30 dnů od uplynutí lhůty stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Tuto stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to přímo u povinného subjektu, který byl o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. žádán. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (postup povinného subjektu potvrdí, nebo mu přikáže věc vyřídit nebo věc převezme a sám informaci poskytne nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti). Proti tomuto rozhodnutí se v zásadě nelze odvolat, je však možné jej napadnout, a to do 2 měsíců od doručení správní žalobou.

12. Předpisy

Zákon č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., k nahlédnutí v ZZ MČ Praha 4.

13. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve směrnici číslo 3/2020.

Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Sazebník úhrad zde

14. Výroční zprávy

podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok: 2020 o podaných žádosti, odmítnutých žádostí a podání odvolání v odkaze dokumentu. 

15. Seznam oznámení o poskytnutých informacích

podle § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok: 2019.