Péče o děti jako mezigenerační most

Cílem projektu je na základě zkušeností zahraničních partnerů a odborných znalostí našich expertů připravit inovativní vzdělávací program Asistent v předškolní péči. Mezi podpořené osoby patří ženy vracející se po mateřské dovolené zpět do zaměstnání a ženy 50+. Obě skupiny hledají specifické pracovní úvazky, možnosti rekvalifikace a nové profesní výzvy. Program reaguje na potřeby a poptávku po flexibilitě v péči o děti 0-6 a to jak ze strany poskytovatelů péče tak ze strany rodičů a klientů. Na rozdíl od již existujících kurzů se nově vytvořený produkt zaměří nejenom na kvalifikaci CS jako asistentů v předškolních zařízeních, ale zejména na kvalifikaci tzv. chův, působících např. jako výpomoc v mateřských centrech či v rodinách.

Doba trvání projektu je 24 měsíců. V prvním roce jde zejména o sbírání zkušeností a pozorování praxe u zahraničních partnerů. Realizační tým ve spolupráci s odbornými experty na danou problematiku navštíví postupně Velkou Británii, Polsko, Island a Kanárské ostrovy. Na základě těchto studijních cest proběhne několik prezentací zahraničních zkušeností a jejich aplikace v našich podmínkách. Jedná se konkrétně o 3 diseminační semináře, 4 kulaté stoly za účasti zahraničních partnerů, 2 konference na začátku a na konci projektu.

Výsledkem projektu je dostatečné proškolení zájemců z CS, 30 osob získá po absolvování vzdělávacího cyklu v délce 128 hodin certifikát a tím i výhodu na trhu práce. Současně chceme prezentovat praxi zahraničních partnerů i naši inovaci nejširší veřejnosti zejména z řad poskytovatelů předškolní péče.

Do projektu jsou zapojeni 4 zahraniční partneři. Realizační tým se zúčastní 4 studijních cest do partnerských organizací a dalších institucí souvisejících s naším projektem. Zahraniční partneři poté přijedou do České republiky prezentovat svoje zkušenosti v rámci kulatých stolů. Zorganizujeme celkem 4 kulaté stoly na rozdílná témata. 1. práce starších osob formou asistentů/pečovatelů v předškolní péči, 2. know-how vzdělávacího programu a konkrétní obsah připravovaného kurzu, 3. flexibilní varianty předškolní péče, vzájemná výpomoc rodičů, program asistentů v předškolní péči, 4. vzdělávání dospělých, motivace, maximalizace dopadu na vzdělávané.

Podstatou dvouletého projektu je na základě zahraničního know-how přenos a vývoj inovace – vzdělávacího programu výchovných Asistentů v předškolní péči a jeho pilotní otestování a zhodnocení v legislativních a právních podmínkách ČR. Program Asistentů je primárně zaměřen na osoby znevýhodněné na trhu práce – ženy s malými dětmi a ženy v předůchodovém věku – s cílem aktivizovat jejich potenciál, využít jejich praxe s výchovou dětí a umožnit jim návrat na trh práce v poblasti péče a výchovy o předškolní děti.

Pilotního testování strukturovaného vzdělávacího programu se zúčastní celkově 30 osob.Úspěšné absolventky získají odborné a praktické know-how k výkonu činnosti výchovného asistenta a budou po odborné stránce připraveny k nástupu jako pomocný personál do jeselských zařízení, mateřských center, do jednotlivých rodin.

Projekt se zasazuje o propagaci a zvýšení povědomí o konceptech mezigenerační solidarity, deinstitucionalizace a alternativních forem péče o děti.

Během projektu se uskuteční 2 konference pro celkem 140 osob, 3 diseminační semináře celkem pro 75 osob a 4 kulaté stoly celkem pro 80 osob.

V rámci projektu předpokládáme úzkou spolupráci s odborníky na péči o děti, experty v oblasti rodinné politiky a neziskovými organizacemi. Velmi bychom ocenili i spolupráci s úřady práce, obecními úřady, státními úředníky, do jejichž kompetence spadá vzdělávání předškolních dětí, politiky a dalšími zájemci.