Závěrečné zpráva projektu

Tento projekt navázal na předchozí projekt ZZ Praha 4 (Podpora zaměstnatelnosti rodičů při péči o děti do 3 let) a využil stávající platformy rezervačního systému na webu www.zzpraha4.cz, fungující spolupráce s týmem zkušených chův a zkušeností z poskytování domácího hlídání. Již ke konci roku 2012 byl na základě výběrového řízení ustaven realizační tým, tvořený manažerkou projektu, hlavní koordinátorkou/metodičkou a 2 koordinátorkami chův.
V prvním měsíci projektu došlo k nastavení fungování týmu, zakoupení potřebného vybavení, vytvoření dokumentů potřebných pro poskytnutí podpory cílové skupině a byla specifikována kritéria pro přijetí podpořených osob do projektu. Dále byla navázána spolupráce s dosavadními chůvami, které měly zájem se na projektu podílet, došlo k vytvoření informačních letáků a zveřejnění informací o projektu na webových stránkách ZZ Praha 4. Následně se registrovali první zájemci o službu a koordinátorky se účastnily prvních seznamovacích schůzek v rodinách. Kromě zmírnění stresu z nové situace a asistence při řešení nejasností pomáhala přítomnost koordinátorek při prvním setkání chůvy s rodinou k lepšímu vnímání profesionality služby jako takové. V neposlední řadě mohly koordinátorky sledovat, zda vytipovaly rodině vhodnou chůvu, zejména po osobnostní stránce.
V dalších měsících se služba dále rozvíjí, probíhá nábor nových chův, které procházejí 2denní praxí v jeslích Kotorská, i nábor nových zájemců o službu Domácí hlídání. Každých 6 měsíců (celkem tedy 4x v průběhu projektu) je mezi uživatele služby Domácí hlídání distribuován dotazník spokojenosti se službou Domácí hlídání, který poskytuje zpětnou vazbu na fungování služby a zároveň slouží jako zdroj informací pro její zkvalitňování. Poslední dva dotazníky spokojenosti byly vytvořeny ve formulářích Google. Důvody byly dva: usnadnit uživatelům přístup k dotazníku (rozklikli odkaz, místo práce s wordovým dokumentem) a usnadnit hodnotitelům práci s daty (formulář Google bylo možné přenést do excelového souboru, výstupy byly přehledně shrnuty, nemuselo se nic tisknout a ručně počítat). Služba Domácí hlídání má dlouhodobě pozitivní ohlasy u rodičů, ZZ Praha 4 ji tedy v nějaké formě plánuje provozovat i v roce 2015.
V červnu 2013 a v srpnu 2014 proběhlo, na základě informací zveřejněných na webových stránkách, v letáčcích a v periodiku Tučňák, výběrové řízení pro zájemce o kurz pro chůvy. Na základě zaslaného životopisu vyplnili vstupní dotazník a byli pozváni na osobní pohovor s hlavní koordinátorkou, která zjišťovala jejich motivaci věnovat se profesně práci s dětmi. Naším cílem bylo zajistit, aby byl kurz poskytnut (vzhledem k jeho omezené kapacitě) pouze zájemkyním, kterým skutečně pomůže k lepšímu postavení na trhu práce a k práci, které by se chtěly věnovat, ale nemají na ni kvalifikaci. Tento způsob předvýběru se nám osvědčil, z vybraných frekventantek kurz úspěšně neukončily jen dvě (jedna v každém „běhu“ kurzu) z celkem 28. Dále jsme navázali spolupráci s kvalifikovanými lektory. Kurzy byly realizovány v průběhu podzimu 2013 a 2014. Zpětnou vazbu od účastnic kurzu zjišťovaly dotazníky spokojenosti s kurzem, které byly distribuovány vždy v polovině kurzu a na jeho konci. Na základě zpětné vazby na vzdělávací bloky prvního kurzu byly následně provedeny drobné změny v harmonogramu kurzu druhého. Pozitivním výstupem z této klíčové aktivity je i fakt, že ZZ Praha 4 na základě zkušeností s realizací obou vzdělávacích kurzů pro chůvy připravila žádost o akreditaci tohoto kurzu pro obor Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M) dle Národní soustavy kvalifikací.
Ve 2. monitorovacím období byla dokončena metodika vzdělávání chův pro děti ve věku 0 – 6 let s názvem „Jak být doboru chůvou?“ a zahájena její distribuce. Metodika zároveň sloužila jako klíčový zdroj informací pro účastníky vzdělávacího kurzu pro chůvy a v době svého vzniku byla jediným uceleným studijním materiálem určeným přímo pro chůvy.
Mateřská/rodičovská dovolená je v České republice delší než je evropský průměr, a zasahuje do profesní dráhy rodiče, který na ni odchází. Rodiče v průběhu nebo po skončení mateřské/rodičovské dovolené tvoří jednu ze skupin, které jsou na trhu práce znevýhodněny.
Hlavním cílem našeho projektu proto byla podpora a pomoc rodičům, kteří svědomitě pečují o své děti, ale chtějí se zároveň postupně zapojit zpět do pracovního procesu. Rodinám jsme nabídli:
službu Domácí hlídání, která pomohla rodičům
  • vrátit se do zaměstnání (hlídání v době nemoci, při postupném návratu do práce při MD/RD, vyzvedávání dětí ze školky a kroužků apod.),
  • zvyšovat si kvalifikaci studiem, absolvování kurzů, školení,
  • sladit rodinný a pracovní život tak, aby byl spokojen nejen rodič (dobrý pocit, že o dítě je dobře postaráno, dítě si zvyká i na jinou osobu mimo kruh rodiny,…), ale i dítě (nové podněty, chůva se může věnovat jen jemu a nemusí řešit nic jiného,…);
  • výukový kurz pro chůvy pro děti ve věku 0 – 6 let, která pomohla rodičům doplnit si vzdělání pro práci chůvy.
Během našeho projektu jsme podpořili celkem 174 rodin, z toho 153 rodin službou Domácí hlídání a 21 rodičů Výukovým kurzem pro chůvy pro děti ve věku 0 – 6  let. Chůvy hlídaly v rodinách celkem 15 298 hodin, lektoři odučili celkem 160 hodin.
Pro potřeby vzdělávacího kurzu pro chůvy pro děti ve věku 0 – 6 let byla v průběhu projektu vytvořena metodika vzdělávacích kurzů pro chůvy „Jak být dobrou chůvou?“. Ta posloužila nejen jako studijní materiál pro účastníky vzdělávacích kurzů pro chůvy, ale zaznamenali jsme i velký zájem o tuto publikaci ze strany odborné i laické veřejnosti.
Mimo to měl projekt i další přínos. Pomohl ženám v důchodovém věku či studujícím získat práci a praxi chůvy s dětmi předškolního věku, a tím i výhledově zlepšil jejich postavení na trhu práce v budoucnu.
Cílová skupina  – podpořené osoby v rámci realizace projektu – byla v průběhu projektu několikrát oslovena, aby zhodnotila jednotlivé aspekty služby, která je jim poskytována. Pro každou aktivitu – službu Domácí hlídání i oba výukové kurzy pro chůvy – byl vytvořen dotazník spokojenosti, který podpořené osoby vyplňovaly. Uživatelé služby Domácí hlídání byli vyzváni k vyplnění dotazníku celkem 4x za dobu realizace projektu. Dotazník spokojenosti frekventantky kurzu vyplňovaly vždy dvakrát, celkem tedy vznikly 4 dotazníky spokojenosti s kurzem.
Služba Domácí hlídání dle hodnocení respondentů pomohla všem ke sladění pracovního a rodinného života, a to zejména v možnosti se do práce vrátit, hlídání dětí v období nemoci či prázdnin nebo vyzvedávání dětí ze školky či kroužků. Rodiče byli též spokojeni s prací chův i koordinátorek. O možnosti Domácího hlídání se nejčastěji dozvídali od svých přátel či známých, sami by také naši službu svým přátelům doporučili. Většina rodičů by byla ochotna si za službu do budoucna připlatit.

Na základě zpětné vazby na vzdělávací kurz pro chůvy lze shrnout, že kurz splnil očekávání účastnic a hodnotí jej kladně. Všechny respondentky dotazníkového šetření byly spokojeny s organizací kurzu. Účastnice kurzu hodnotily většinou kladně i výklad lektorů. Z jednotlivých výukových bloků respondentky nejvíce zaujala témata z oblasti psychologie, psychopatologie a první pomoci, nejméně přitažlivým tématem pro účastnice byly základy účetnictví a daňové předpisy. Na základě výsledků evaluace prvního kurzu byla ve druhém kurzu věnována 1 lekce navíc tématu dětské psychopatologie a naopak o 1 lekci bylo staženo téma Základy účetnictví. Většina podpořených osob uvedla, že získané znalosti z kurzu uplatní pro svoji budoucí práci chůvy.

Rozpočet projektu byl naplněn z 99,9%.

Název ukazatele
Plánovaná hodnota
Dosažená hodnota
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů
1
1
Počet podpořených osob – celkem
170
175
Počet úspěšně podpořených osob
166
174