Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu práce v Praze

Název projektu CZ: Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu práce v Praze

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003090

Název dotačního programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_16_062
Název výzvy: Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Informujeme, že realizace projektu byla dne 31. 12. 2018 ukončena.

Složení realizačního týmu:

Metodička vzdělávání paní Iva Mikšů

Motivační psycholožka paní Martina Bezoušková

Pracovní poradkyně paní Lenka Dvořáková

Projektová manažerka paní Dana Zichová

Informace o projektu

​Cílem projektu je zlepšení pozice 30 ohrožených žen na thu práce v Praze ve věku 55-64 let.
Tohoto cíle dosáhneme realizací komplexní podpory: 2 běhy odborného kurzu, individuálního motivačního a
psychologického poradenství, včetně zprostředkování zaměstnání.

Kurz s názvem „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ v rozsahu 160 hodin (80 hodin teorie, 80 hodin praxe v dětských skupinách ZZMČP4 a mateřských školách), nabídneme v roce 2017 a 2018 zájemkyním z řad cílové skupiny k absolvování. Kurz otevřeme každý rok pro 15 účastnic. Tento kurz bude zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M). Zkouška z profesní kvalifikace opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a k výkonu práce chůvy v nově vznikajících dětských skupinách.

Po celou dobu účasti projektu bude ženám poskytována podpora od motivační psycholožky. Současně také bude členem týmu pracovní poradkyně. Jejím úkolem bude pomoci nalézt uplatnění na trhu práce účastnicím kurzu po složení kvalifikační zkoušky.

Podmínky pro přijetí do kurzu pro chůvy do zahájení povinné školní docházky a následnému absolvování kvalifikační zkoušky pro chůvy dle národní soustavy kvalifikací:

  • Uchazečkou může být pouze osoba, která získala alespoň základní vzdělání.
  • Uchazečka musí být bez logopedické vady.
  • Uchazečka předloží před zahájením kurzu čistý výpis z rejstříku trestu starý maximálně 3 měsíce.
  • Uchazečka musí mít platný zdravotní průkaz, jehož kopii předloží.
  • Uchazečka předloží potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon práce s dětmi (formulář obdrží při osobní schůzce) *

*Výkon pozice chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je omezen těmito onemocněními (více zde):
– Závažná endokrinní onemocnění.
– Duševní poruchy
– Poruchy chování
– Závažná psychosomatická onemocnění
– Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
– Závažná nervová onemocnění

Průběh vzdělávacího kurzu, který bude pro cílovou skupinu bezplatný:

Leden – únor 2018 – osobní pohovory uchazečů s metodičkou vzdělávání paní Ivou Mikšů a dále s motivační psycholožkou paní Martinou Bezouškovou. Příjem patnácti uchazeček do kurzu.

Průběh kurzu pro chůvy bude rozdělen na tři části: teoretickou (80 hodin), praktickou (80 hodin) a dále proběhne  kvalifikační zkouška pro chůvy dle národní soustavy kvalifikací před odbornou komisí, po jejímž úspěšném splnění získá absolventka profesní kvalifikaci v oblasti „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Průběh teoretické části kurzu:

15 přijatých žen se bude teoreticky vzdělávat každé úterý počínaje 6. březnem 2018 a to v době 8,30 až 12,30 hodin. Do konce června 2018 proběhne celkem 20 setkání po 4 hodinách. Poslední setkání před samotnou zkouškou z profesní kvalifikace je plánováno na 26.6.2018.

Místo konání – Brumlovka, Praha 4.

NÁPŇ TEORETICKÉ ČÁSTI KURZU:
1. Dodržování BOZP a prevence úrazů
2. Poskytování první pomoci dítěti
3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
4. Vedení dítěte k hygienickým návykům
5. Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
6. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
7. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
8. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
9. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
10. Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
11. Provozní a hygienický pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Průběh praktické části kurzu:

V období duben až červen 2018 absolvuje každá účastnice kurzu povinnou praxi. Probíhat budou v dětských skupinách ZZ MČ P4 (bývalé jesle Kotorská nebo Rabasova) a mateřských školách na Praze 4. Celkem každá účastnice absolvuje celkem 80 hodin praxe.

Průběh kvalifikační zkoušky pro chůvy dle národní soustavy kvalifikací:

Termín zkoušky bude v průběhu realizace kurzu určen, předpokládat lze červenec nebo srpen 2018.

Zkouška probíhá před zkušební komisí složené ze 4 členů.

Více informací k hodnotícímu standardu naleznete zde.

Více informací ke kvalifikačnímu standardu naleznete zde.

Zájemci o absolvování vzdělávacícho kurzu a kvalifikační zkoušky prosíme o zaslání krátkého motivačního dopisu a životopisu metodičce vzdělávání paní Ivě Mikšů na adresu iva.miksu@zzpraha4.cz.

Leták ke stažení zde.

V roce 2017 kurz úspěšně absolvovalo a zkoušku z profesní kvalifikace úspěšně složilo 15 žen z cílové skupiny.

V roce 2018 kurz úspěšně absolvovalo a zkoušku z profesní kvalifikace úspěšně složilo 14 žen z cílové skupiny.

Informujeme, že realizace projektu byla dne 31. 12. 2018 ukončena.