OPPPR – Transformace a provoz dětských skupin ZZ MČ Praha 4

Transformace a provoz dětských skupin
Projekty  jsou  realizovány  Zdravotnickým zařízením MČ Praha 4 a jsou financoványz Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
Datum zahájení realizace projektů – 1.1.2016
Datum ukončení realizace projektů – 31.12.2017

Názvy realizovaných projektů:

Název projektu: Transformace a provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ Praha 4
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000021
Název projektu: Transformace a provoz dětské skupiny Sluníčka ZZ MČ Praha 4
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000026
Název projektu: Transformace a provoz dětské skupiny Krtečci ZZ MČ Praha 4
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000024
Název projektu: Transformace a provoz dětské skupiny Žabičky ZZ MČ Praha 4
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000023
Název projektu: Transformace a provoz dětské skupiny Koťátka ZZ MČ Praha 4
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000022
Název projektu: Transformace a provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ Praha 4
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000025
Co je cílem projektů?
Hlavním cílem realizace projektů je efektivnější podpora rodičů (zejména žen) dětí, které jsou ve věku do nástupu do mateřské školy. Za tímto účelem bude dokončená transformace stávajících oddělení jeslí  ZZMČP4 na zařízení poskytující službu péče o děti v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. a jejich následný provoz.
Dílčí cíle všech uvedených projektů:
 1. Dokončení transformace (z jeslí na dětskou skupinu) a plnohodnotný provoz dětské skupiny
Stávající kapacita oddělení bude transformována na provoz dětské skupiny. Transformací vznikne 7 dětských skupin (6 z nich financovaných z ESF) o kapacitě 20 dětí na jednu skupinu. ZZMČP4 bude formálně registrováno dle zákona od 1.1.2016, přičemž přechod na nový režim bude proveden v období leden až srpen 2016. Od září 2016 do prosince 2017 bude následovat plnohodnotný provoz.
 1. Zvýšení dostupnosti a adresnosti poskytovaných služeb
V kontextu rostoucích nákladů na provoz (valorizace mezd, energie) zachováme a zvýšíme
dostupnost péče pro především nízkopříjmové rodiče. Služba, která bude spolufinancovaná v rámci realizace projektu, bude  určena pouze cílové skupině, která prokáže vazbu na trh práce.
 1. Profesionalizace péče
Zprofesionalizujeme péči v souladu s transformací na provoz v dětských skupinách. Zavedeme
standardy kvality péče v dětské skupině (systematizované plány péče jednotlivých skupin,
individuální plány pro každé dítě), zavedeme evaluace péče a celkových podmínek a prostředí,
vzdělávání a praxe pro vychovatelky. Zpracujeme Manuál vychovatelky v dětské skupině. Pořídíme
moderní výchovné pomůcky pro podporu a rozvoj péče dle nových standardů. V rámci realizace projektů dále zavedeme elektronickou evidenci docházky dětí.
Jaké změny a přínosy rodičům realizace projektů přináší?
 1. Zachování finanční dostupnosti služby.
Díky realizaci projektů i přes meziroční nárůst cen energií a platů nezdražíme výši školkovného. Provedenou transformací a provozem dětské skupiny splníme podmínky pro daňový odpočet nákladů, které rodiče na tuto péči vynakládají (tzv. školkovné). Rodiče zároveň mohou požádat o příspěvek na péči zaměstnavatele, pro kterého to bude rovněž daňově uznatelný náklad.
 1. Zvýšení kvality a transparentnosti poskytované předškolní péče.
Další motivačním faktorem pro rodiče je vědomí, že platí za služby profesionální péče a zařízení s dlouhodobou tradicí, a že o jejich děti je kvalitně postaráno. V létě 2015 jsme splnili zákonné požadavky na kvalifikaci personálu a dlouhodobě do činnosti a přístupu promítáme i zahraniční zkušenosti z realizovaných EU a dalších projektů. V průběhu transformačního provozu zavedem individuální vzdělávací plány u dětí a činnost dětských skupin budeme řídit dle dlouhodobých výchovných plánů.
 1. Usnadnění sladění pracovního a rodinného života rodičům umístěných dětí .
ZZ MČ Praha 4 se i nadále snaží zpřístupnit rodičům péči o jejich děti v době, kdy se věnuji své práci, případně přípravě na ni.
Do projektu je možné zapojit rodiče dítěte, který čerpal rodičovskou dovolenou a dodá potvrzení o:
 • Zaměstnání (potvrzení/razítko od zaměstnavatele včetně uvedení výše úvazku)
 • Výkonu podnikatelské činnost (výpis z ČSSZ či obdobný výpis)
 • Nezaměstnanosti – zaměstnání si aktivně hledá (potvrzení/razítko od ÚP)
 • Zapojení do procesu vzdělávání či rekvalifikace (potvrzení/razítko od vzdělávací instituce)
Každá podpořená osoba, tedy každý rodič dítěte umístěného do DS Sluníčka, Krtečci, Berušky, Žabičky, Koťátka a Štěňátka, je povinen vyplnit tyto dokumenty:

 

Kontakty na členy realizačního týmu:

Projektová manažerka
Dana Zichová
tel: 725 409 695
Hlavní vedoucí dětských skupin Berušky, Sluníčka a Krtečci
Vladimíra Bezoušková
Kotorská 1590/40, Praha 4
tel.: +420 241 011 797
mobil: 724 817 633 (volejte prosím pouze ve všední den mezi  7.00 a 15.00 hodinou)
E-mail: jesle.kotorska@zzpraha4.cz
Hlavní vedoucí dětských skupin Koťátka, Štěňátka, Žabičky, Myšky („neprojektová“ dětská skupina)
Simona Hanusová 
Rabasova 1068/12
tel.: +420 241 442 217

Koordinátorky transformace

Helena Langerová (Dětské skupiny Koťátka, Štěňátka, Žabičky)
Tel: 775 474 617
Lenka Dvořáková (Dětské skupiny Berušky, Sluníčka, Krtečci)
Tel: 775 474 618

Informace o průběhu realizace projektů

V první polovině roku 2016 jsme ve všech dětských skupinách zavedli a vyzkoušeli:

 • Smlouvu o péči. Od 1.1.2016 s rodiči uzavíráme Smlouvu o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině (vyplňují rodiče po přijetí do DS)
 • Zavedení nového systému práce a kompetencí (náplní práce v DS). Tento nový systém práce v DS spolu se systémem kompetencí na DS se osvědčil (personální obsazení – hlavní vedoucí DS, vrchní vychovatelka – dříve tato pozice neexistovala, 2  vychovatelky, pomocnice, pradlena a kuchařka). Nový systém jasně určil, zodpovědnost za kvalitu práce na DS a určil, kdo je zodpovědný za administrativu na DS.
 • Individuální výchovné plány dítěte. Plány monitorují psychomotorický vývoj dítěte. Pokroky dítěte jsou zaznamenávány vždy s odstupem tří měsíců
 • Evaluace péče v dětské skupině. Vrchní vychovatelky napsaly o průběhu prvního půl roku transformace na dětskou skupinu hodnotící zprávu.
 • Manuál vychovatelky. Manuál vychovatelky usnadní lepší orientaci při práci v Dětské skupině novým i stávajícím vychovatelkám. Je v DS k dispozici v tištěné i elektronické podobě, aby jej mohl personál kdykoli použít. Vzhledem k tomu, že jsme na konec manuálu vložili jako přílohu znění Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, počítáme s jeho každoroční revizí.
 • Dotazníky spokojenosti. V červnu byl dotazník rozeslán všem příjemcům poskytované služby. Z výsledků byly učiněny kroky k dalšímu zlepšení kvality poskytované služby.
 • Pořídili jsme nové výchovné pomůcky a vybavení na dětské skupiny. Nové výchovné pomůcky vyhovují modernímu trendu v práci s dětmi. Dětské skupiny mají nové tělovýchovné celky, které děti baví a rozvíjí jejich stabilitu, šikovnost, zručnost, odvahu a celkový tělesný vývoj. Mezi další nové pomůcky patří didaktické pomůcky, montessori pomůcky, pomůcky pro rozvoj rozumové výchovy, výtvarné potřeby a potřeby pro dramatickou výchovu. Vychovatelky mohou díky novému vybavení hrát s dětmi divadlo, kdy se děti kromě velké zábavy učí i empatii a morálním zásadám a slušnému chování. Nakoupili jsme nejrůznější skládačky, pomůcky pro trénování jemné a hrubé motoriky, hry a hračky, které děti rozvíjejí po všech vývojových stránkách.
 • Zavedli jsme elektronickou docházku dětí
Cílem transformace bylo umístit do každé DS 18 dětí. Podařilo se nám umístit za období 1.1. – 31.7.2016 celkem 133 dětí a poskytnout tak jejich rodičům pomoc při návratu na trh práce, případně při udržení jejich pracovní pozice. V lednu 2016 byly přijímány děti především z původních jeselských oddělení. Průběžně byla místa doplňována dalšími dětmi z řad zájemců o zařazení do projektu. Hlavní zápis dětí na příští školní rok pak proběhl zápisem 1.2.2016.

Od 1.9.2016 do 31.12.2017 probíhala fáze provozu dětských skupin.

Realizace projektů byla ukončena k 31.12.2017.