Podpora zaměstnatelnosti rodičů při péči o děti do 3 let

Dne 31.8.2012 byla realizace tohoto projektu ukončena.

V roce 2010 byl v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) finančně podpořen Projekt Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 s názvem „Podpora zaměstnatelnosti rodičů při péči o děti do 3 let“.

Jeho realizace trvala od 1.srpna 2010 do 31.srpna 2012.

Cíle projektu jsou:

Hlavním cílem projektu je zlepšit a podpořit zaměstnatelnost pro ženy a muže na rodičovské dovolené a
usnadnit jejich účast na trhu práce, resp. návrat na trh práce. Projekt přispĚje ke zvýšení udržitelné
zaměstnanosti především žen a jejich udržitelného postupu v zaměstnání snížením segregace na trhu práce
podle pohlaví a sladěním pracovního a soukromého života zvýšením dostupnosti služeb péče o děti.
Hlavního cíle projekt dosáhne prostřednictvím rozvoje různých forem péče o děti. Usnadní tak rodičům zapojit
se do pracovního procesu v období během prvních tří let věku jejich dítěte.

Dílčí cíle:

1. Zvýšit kapacitu stávajících jeslí se záměrem nabídnout rodičům na rodičovské dovolené umístění dítěte do
tohoto zařízení a umožnit jim tak návrat na trh práce nebo setrvání na trhu práce. V rámci projektu se počítá se
zvýšením kapacity jeslí o 10 míst. Kapacita bude navýšena díky lepšímu využití stávajících prostor žadatele a
novým pracovním silám.
2. RozšíŘit služby jeslí s cílem poskytnout rodičům na rodičovské dovolené další možnosti péče o dítě
umožněním krátkodobého umístění dětí dalších rodičů v případě absence dětí z jeslí. Cílem této služby je
prostřednictvím plného využití kapacity jeslí nabídnout rodičům na rodičovské dovolené finančně dostupnou
službu kvalifikované péče o dítě v případě její občasné potřeby. Podle dosavadních zkušeností žadatele by
mělo dojít ke zvýšení kapacity hlídací služby nejméně o 10%.
3. Vytvořit novou službu hlídání dětí v místě jejich bydliště (,,Domácí hlídání“). Služba bude zajištěna zkušeným a kvalifikovaným personálem s cílem zajistit rodičům na rodičovské dovolené krátkodobý dozor nad dítětem v jeho domácím prostředí. Projekt počítá u této služby s poskytnutím 5000 hodin hlídání dětí. Služba umožní vetší flexibilitu
rodičů především při práci na částečný úvazek.
4. Vytvořit internetový portál, který bude obsahovat rezervační systém pro krátkodobé služby umístění dětí v
jeslích a hlídání dětí v místě bydliště a zároveň bude poskytovat rodičům informace o jeselském zařízení,
akcích pro děti pořádaných jeslemi, městskou částí a dalšími organizacemi, relevantní právní informace, apod.
5. Podpořit návrat rodičů na trh práce, resp. setrvání na trhu práce pomocí vzdělávání s poradenstvím o
možnostech sladění pracovního a soukromého života.
 Rodiče na rodičovské dovolené získají a rozšíří si
znalosti o možnostech sladění pracovního a soukromého života v rámci 6 informačně vzdělávacích akcí – Dnu
otevřených jeslí. Pro podpoření tohoto dílčího cíle bude dále vytvořena specializovaná knihovna zaměřená na
slaďování pracovního a soukromého života
. Z knihoven budou rodičům poskytovány bezplatné absenční
výpůjčky v každém zařízení žadatele.

Projekt je inovativní v tom, že poskytuje širokou škálu různých služeb, z nichž si mohou rodiče vybrat podle
aktuální potřeby.

Přínos pro cílovou skupinu:

Projekt usnadní rodičům starajícím se o děti do tří let lepší sladění pracovního a rodinného života. Projekt
pomocí rozvoje stávajících a zavedení nově poskytovaných služeb přispěje k výraznému zvýšení časové a
prostorové flexibility členů cílové skupiny a usnadní jim tak začlenit se na trh práce a rozvíjet svoji kariéru.
Dalším přínosem pro členy cílové skupiny bude pocit naplnění, který jim účast na trhu práce přinese. V
neposlední řadě je pozitivem projektu možnost rodičů na rodičovské dovolené získat určitou finanční
nezávislost a neztratit kontakt s jinými lidmi a okolním světem.
Přidanou hodnotou projektu je také zvýšení informovanosti rodičů starajících se o děti do tří let v oblasti
možností sladění pracovního a rodinného života spolu s vytvořením knihovny s literaturou z této oblasti, kterou
si budou moci bezplatně vypůjčit a zvýšit tak svoje povědomí o problematice. Cílová skupina tak získá
potřebné informace, které jí pomůžou najít vhodné řešení pro sladění svého rodinného a pracovního života.
Projekt přispěje ke zvýšení harmonie rodinného a pracovního života a zvýší tím kvalitu života nejen samotných
rodičů na rodičovské dovolené, ale i celých rodin.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

1. Zahájení projektu a oslovení potenciálních klientů
2. Rozšíření kapacity služby jeslí
3. Krátkodobé hlídání v domácnosti
4. Rozvoj služeb jeslí
5. Podpora informovanosti rodičů na rodičovské dovolené
6. Zakončení projektu

 

Popis realizace aktivit v období od 1.8.2010 do 31.1.2011 (výňatek z Monitorovací zprávy):

 

Při realizaci klíčové aktivity „Zahájení projektu a oslovení potencionálních klientů“ došlo k sestavení realizačního týmu, bylo pořízeno a distribuováno k potencionálním klientům 5000 informačních letáčků. V září 2010 byla uspořádána informačně vzdělávací akce s doprovodným programem „Den otevřených jeslí“.
Aktivita „Rozšíření kapacity jeslí“ začala probíhat v srpnu 2010, kdy došlo k rozšíření jednoho z oddělení jeslí Kotorská o 10 nových míst. Dovybavení prostor proběhlo v tomtéž měsíci, což umožnilo přijmout 10 dalších dětí již od září 2010. Tato kapacita byla snadno naplněna, protože poptávka po této službě značně převyšuje nabídku.
Pro nás klíčová aktivita „Krátkodobé hlídání v domácnosti“ začala pro rodiče fungovat v říjnu 2010. V září 2010 byly zpracovávány důležité dokumenty a podklady pro zahájení poskytování této nové služby. V říjnu 2010 byli přijati do služby Domácí hlídání první rodiče a chůvy a nadále jsou zájemci z obou skupin průběžně přijímáni. Do konce ledna 2011 bylo zaevidováno 28 Přihlášek do služby Domácí hlídání a DPP u nás na rok 2011 uzavřelo 23 chův v domácnosti. Přijímané chůvy musí mít sociální, pedagogické či zdravotnické vzdělání, u starších chův nám stačí praxe v práci s dětmi, všechny dále absolvují dvoudenní praxi v našich jeslích a také musí předložit čistý výpis z trestního rejstříku. Zájemců máme prozatím dostatek ze strany rodičů i chův. Také se nám daří uspokojit poptávku ze strany rodičů. Rodiče nám poskytují velice pozitivní zpětnou vazbu. Oceňují především „prověřenost“ chův, které o děti pečují a jednoduchý systém, jak chůvu objednat. Na to byl v rámci projektu vytvořen rezervační systém. Rodič díky němu jednoduše přes internet zadá své požadavky a koordinátorka projektu již zajistí chůvu na požadovanou dobu.
K naplnění cíle aktivity „Podpora informovanosti rodičů na rodičovské dovolené“ byla uzavřena smlouva o vypracování literárního díla s názvem „Metodika pro informování a vzdělávání osob na rodičovské dovolené v oblasti slaďování osobního a pracovního života“. Toto dílo bude vytvořeno a předáno autorkou do konce března 2011. Následně bude tato metodika použita jako informační a výukový materiál pro rodiče na rodičovské dovolené pečující o děti do 3 let věku. Cílem je zlepšit a podpořit zaměstnatelnost pro ženy a muže na rodičovské dovolené a usnadnit jejich účast na trhu práce, resp. návrat na trh práce. K tomu přispějí naše plánované, informačně vzdělávací akce.
Také byl zřízen nový webový portál www.zzpraha4.cz, na němž mohou zájemci najít důležité informace o poskytovaných službách ZZ MČ Praha 4, o projektu a také je zde umístěn rezervační systém Domácího hlídání.

Popis realizace aktivit v období od 1.2.2011 do 31.7.2011 (výňatek z Monitorovací zprávy):

 

Aktivita „Rozšíření kapacity jeslí“ začala probíhat v srpnu 2010, kdy došlo k rozšíření jednoho z oddělení jeslí Kotorská o 10 nových míst. Dovybavení prostor proběhlo v tomtéž měsíci, což umožnilo přijmout 10 dalších dětí již od září 2010. Během 2. monitorovacího období (únor – červenec 2011) přestalo naše služby využívat 5 uživatelů (děti přešly do školky). Proto mohli být přijati noví uživatelé. Celkem tedy bylo do konce července 2011 úspěšně podpořeno 15 osob realizací rozšíření kapacity jeslí.
Pro nás stěžejní aktivita „Krátkodobé hlídání v domácnosti“ začala pro rodiče fungovat v říjnu 2010. V září 2010 byly zpracovávány důležité dokumenty a podklady pro zahájení poskytování této nové služby. V říjnu 2010 byli přijati do služby Domácí hlídání první rodiče a chůvy. Do konce července 2011 bylo zaevidováno 55 Přihlášek do služby Domácí hlídání a DPP u nás na rok 2011 uzavřelo 46 chův v domácnosti. Přijímané chůvy musí mít sociální, pedagogické či zdravotnické vzdělání, u starších chův nám stačí praxe v práci s dětmi, všechny ale povinně absolvují dvoudenní praxi v našich jeslích a také musí předložit čistý výpis z trestního rejstříku. Poptávku ze strany uživatelů se nám daří téměř vždy uspokojit. Rodiče nám průběžně poskytují velice pozitivní zpětnou vazbu. Oceňují především „prověřenost“ chův, které o děti pečují a jednoduchý systém, jak chůvu objednat. Na to byl v rámci projektu vytvořen rezervační systém. Rodič díky němu jednoduše přes internet zadá své požadavky a koordinátorka projektu již zajistí chůvu na požadovanou dobu. V současné době jsou přijímány nové chůvy a v případě, že mají všechny rodiny přidělenou chůvu, přijímáme i nové uživatele. Zájem je ale vyšší, než jsme schopni uspokojit.
V období 1.2.2011 – 31.7. 2011 celkem chůvy v domácnostech hlídaly 1959 hodin.
K naplnění cíle aktivity „Podpora informovanosti rodičů na rodičovské dovolené“ bylo zadáno vypracování díla „Metodika pro informování a vzdělávání osob na rodičovské dovolené v oblasti slaďování osobního a pracovního života“. Toto dílo bude vytvořeno a předáno nejpozději do 26.8.2011. Následně bude tato metodika použita jako informační a výukový materiál pro rodiče pečující o děti do 3 let věku. Cílem je zlepšit a podpořit zaměstnatelnost pro ženy a muže na rodičovské dovolené a usnadnit jejich účast na trhu práce, resp. návrat na trh práce. K tomu přispějí naše plánované, informačně vzdělávací akce.
Na novém, v rámci realizaci projektu založeném webovém portálu www.zzpraha4.cz mohou zájemci a uživatelé služeb najít důležité informace o poskytovaných službách ZZ MČ Praha 4, o projektu a také je zde umístěn rezervační systém Domácího hlídání. V 2. monitorovacím období byl na tomto webu testován s pomocí rodičů jednoho jeselského oddělení nový rezervační systém, který usnadní odhlašování obědů dětí navštěvující jesle a dále také pomůže lépe využít kapacitu Hlídací služby.
Dalším důležitým krokem k úspěšnému naplnění cílů našeho projektu je otevření specializovaných knihoven zaměřených na oblast slaďování pracovního a soukromého života a mateřství. V 2. Monitorovacím období byly knihovny vybaveny tituly za celkové náklady 51 154,- Kč, což je necelá polovina z plánovaného konečného množství. Knihy budou v průběhu dalšího roku doplňovány s přihlédnutím k tomu, jaké tituly budou rodiči nejvíce půjčovány. Nadále také mohou rodiče přijít s tipy na knihy, které by měli zájem u nás v knihovně nalézt.

 

Zpětná vazba od cílové skupiny – uživatelů služby Domácí hlídání:

Na základě provedeného dotazníkového šetření spokojenosti se službou Domácí hlídání (duben 2011) víme, že cílová skupina velice pozitivně hodnotí vznik této služby, která jejím uživatelům pomáhá navrátit se na otevřený trh práce.
Také byly uživateli kladně ohodnoceny naše nové webové stránky a rezervační systém Domácího hlídání, který je na nich umístěn.
Po vyhodnocení dotazníku jsme zapracovali na odstranění drobných nedostatků (byl například přidán „Stav kreditu“ na internetový účet uživatelů Domácího hlídání, což byla nejčastější připomínka respondentů).

 

Popis realizace aktivit v období 1.8.2011 – 31.1.2012 (výňatek z monitorovací zprávy)

Aktivita „Rozšíření kapacity jeslí“ začala probíhat v srpnu 2010, kdy došlo k rozšíření jednoho z oddělení jeslí Kotorská o 10 nových míst. Dovybavení prostor proběhlo v tomtéž měsíci, což umožnilo přijmout 10 dalších dětí již od září 2010. Během 3. monitorovacího období (srpen 2011 – leden 2012) přestalo naše služby využívat 7 uživatelů (děti přešly do školky). Proto mohli být přijati noví uživatelé. Celkem tedy bylo do konce ledna 2012 úspěšně podpořeno 24 osob realizací rozšíření kapacity jeslí.

 

Aktivita „Krátkodobé hlídání v domácnosti“ začala pro rodiče fungovat v říjnu 2010. V září 2010 byly zpracovávány důležité dokumenty a podklady pro zahájení poskytování této nové služby. V říjnu 2010 byli přijati do služby Domácí hlídání první rodiče a chůvy. Do konce ledna 2012 bylo zaevidováno 78 přihlášek do služby Domácí hlídání a DPP u nás na rok 2012 uzavřelo 35 chův v domácnosti. Poptávku ze strany uživatelů se nám daří téměř vždy uspokojit. Rodiče nám průběžně poskytují velice pozitivní zpětnou vazbu. Oceňují především „prověřenost“ chův, které o děti pečují a jednoduchý systém, jak chůvu objednat. Na to byl v rámci projektu vytvořen rezervační systém. Rodič díky němu jednoduše přes internet zadá své požadavky a koordinátorka projektu již zajistí chůvu na požadovanou dobu. V současné době jsou přijímány nové chůvy a v případě, že mají všechny rodiny přidělenou chůvu, přijímáme i nové uživatele. Zájem je ale jistě vyšší, než jsme schopni uspokojit.

 

V období 1.8.2011 – 31.1.2012 celkem chůvy v domácnostech hlídaly 2097 hodin.
Od 1.10.2010 do 31.1.2012 se v domácnostech hlídalo celkem 4019 hodin.
Aktivita „Rozvoj služeb jeslí“:
Rodiče všech přijatých dětí do našich jeslí v září 2011 při příjmu obdrželi od vedoucích sester pokyny k povinné registraci na naše webové stránky a k využívání rezervačního systému určenému na odhlašování obědů/přítomnosti dětí. Sestry tak obdrží každý den ráno e-mail, který obsahuje seznam jmen dětí, které do jeslí daný den přijdou a které jsou naopak odhlášené a nedorazí.
V září 2011 byl dále spuštěn internetový systém, který je založen na možnosti zamluvení volného místa do Hlídací služby (služba krátkodobého hlídání dětí v objektu jeslí). Díky tomuto systému má rodič možnost zjistit volnou kapacitu této služby na určitý den a také možnost provést rezervaci hlídací služby přes internet.

 

Červen 2012

Aktivita „Krátkodobé hlídání v domácnosti“

Z důvodu vyčerpání financí určených pro podporu osob využívajících službu Domácí hlídání, bude poslední finančně podpořené hlídání z fondu ESF uskutečněno dne 13.6.2012. Od 14.6. do 9.7.2012 bude služba Domácí hlídání přerušena.

Od 11.7.2012 budou rodiče využívající službu Domcácí hlídání hradit všechny hodiny bez nároku na finanční podporu z projektu. Cena ha hodinu hlídání zůstává do 31.8.2012 100,- Kč za každou započatou hodinu.

Celkem bylo za období 1.10.2010 až 13.6.2012 v 71 podpořených rodinách hlídáno 7029 hodin.

Aktivita „Podpora informovanosti rodičů na rodičovské dovolené“

Dne 29.5.2012 v jeslích Rabasova, dne 6.6.2012 v jeslích Kotorská a dne 14.6.2012 v jeslích Kukučínova proběhly Dny otevřencýh jeslí.

V červenci 2012 byla na webové strány www.zzpraha4.cz umístěna aktualizovaná Metodika pro sladění rodinného a pracovního života dle platných zákonů v roce 2012. Tištěná verze Metodiky vydána nebyla, její původní verzi je však bezplatně možné získat ve všech našich jeslích.

Výstupy projektu:

Jak sladit rodinný a pracovní život – Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené – vydáno v září roku 2011

Aktualizovaná verze Metodiky dle platných zákonů od 1.1.2012 – Jak sladit rodinný a pracovní život – Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené

 

Dne 31.8.2012 byla realizace projektu ukončena.