Vzdělávání

ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE

CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Složení zkoušky z profesní kvalifikace chůva do zahájení povinné školní docházky lze doporučit všem, kdo mají kladný vztah k dětem a chtějí o ně v budoucnosti pečovat na profesionální úrovni, ale prozatím jim chybí potřebná kvalifikace. Je určen i těm, kteří se této profesi již věnují, ale nemají potřebné vzdělání.

Zkouška z profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Přihlášku ke zkoušce z profesní kvalifikace naleznete zde. Zkoušku organizujeme dle počtu zájemců, většinou 1 - 2 krát do roka. Zatím poslední termín konání zkoušky byl 8. 12. 2020.

Vyplněnou přihlášku je potřeba poslat na mailovou adresu dana.zichova@zzpraha4.cz. Více informací ke zkoušce naleznete níže.

Složením zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

Zkoušky realizuje Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 na základě udělené autorizace MPSV ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Po úspěšném absolvování zkoušky získáte osvědčení z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M), jež je celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty, které má doživotní platnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a je platné i v zemích Evropské unie.

Místo konání: Kotorská 40, Praha 4

Cena: 5500,- Kč

K vykonání zkoušky je vyhrazen jeden pokus (nejsou možné opravné termíny). V případě neúspěchu se uchazeč poté nově přihlašuje a hradí nově poplatek za celou zkoušku.

Storno podmínky:

Ode dne poslání přihlášky až 15 dní před konáním aktivity 1000 Kč
14 až 5 dny před konáním zkoušky 50 %
5 až 0 dní před konáním zkoušky 100 %

Zkouška u autorizované osoby se uskuteční při minimálním počtu 4 přihlášených osob. Maximální počet je 6 přihlášených osob.
Pro skupinu zájemců můžeme vypsat po vzájemné dohodě individuální termín.

 • Uchazečem/kou může být pouze osoba, která získala alespoň základní vzdělání.
 • Uchazeč/ka musí být plnoletý/á.
 • Uchazeč/ka musí být bez logopedické vady.

Uchazeč/ka kontaktuje zodpovědnou pracovnici Danu Zichovou na mailovou adresu dana.zichova@zzpraha4.cz nebo číslo 725 409 695, od níž dostane pokyny k vyplnění a podání přihlášky. Přihlášku ke zkoušce z profesní kvalifikace naleznete zde.

Po vyplnění a odeslání přihlášky bude zaslána pozvánka s přesným termínem konání zkoušky, bližšími informacemi o průběhu zkoušky, doporučené studijní materiály a platební informace.

Po zaplacení poplatku za zkoušku pošleme uchazeči/ce e-knihu k samostudiu, která vychází z požadavků na odborné dovednosti a způsob jejich ověření jsou obsaženy v kvalifikačním standardu a v hodnotících kritériích.

V případě zájmu je u nás možné domluvit rychlokurz v rozsahu 15 hodin s obsahem témat z hodnoticích standardů, s nácvikem první pomoci a napsat si v rámci něj i cvičný test. Cena dohodou dle obsazenosti kurzu, při obsazenosti 4 - 5ti zájemci je cena 1500 Kč/osoba.

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu.

Zkouška probíhá před zkušební komisí složené ze 4 členů a skládá se z části písemné, praktické a ústní. Všechny části zkoušky probíhají v jeden den. Celková délka zkoušky je 2,5-4 hodiny na každého zkoušeného.

Výsledek zkoušky je sdělen v den zkoušky a v případě úspěšně složené zkoušky je uchazeči/ce předáno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb. V případě technických komplikací zašleme osvědčení do 5ti pracovních dnů poštou.

Více informací k hodnotícímu standardu naleznete zde.

Více informací ke kvalifikačnímu standardu naleznete zde.

 

Zkoušející:

 • Mgr. Alena Slípková – předsedkyně zkušební komise
 • Mgr. Hana Lhotková – členka zkušební komise
 • MUDr. Renata Schneiderová - zdravotnický pracovník
 • Mgr. Martina Bezoušková, DiS. - psycholožka
 • Zásady bezpečnosti a prevence úrazů (zajištění bezpečnosti dětí aj.)
 • Poskytování první pomoci dítěti (resuscitace a poskytnutí první pomoci)
 • Péče o nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Hygienické návyky (vedení dětí k hygieně, denní režim)
 • Zásady správného životního stylu dítěte (výživa, pohybové aktivity, jídelníček)
 • Formy pedagogické práce (hry, výběr vhodné hračky, vzdělávací aktivity aj.)
 • Nepříznivé výchovné situace (agresivní a hyperaktivní děti atd.)
 • Vývojové etapy dítěte (vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách dítěte)
 • Etické principy při práci chůvy (zásady chování, etika)
 • Pracovněprávní vztahy (legislativa, smlouvy, daně aj.)
 • Provozní a hygienická pravidla (vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory atp.)

Držitelé/ky Osvědčení mohou nalézt pracovní uplatnění:

 • v dětských skupinách (na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb.)
 • v zařízeních péče o děti předškolního věku
 • v dětských koutcích
 • v mateřských centrech
 • ve firemních školkách
 • v lesních školkách
 • jako au pair, nebo při individuálním hlídání dětí v domácnostech
 • jako nepedagogičtí pracovníci v mateřských školkách různých zřizovatelů
 • v mikrojeslích
 • v MŠ jako personální podpora
 • na základě obdrženého osvědčení o získané kvalifikaci lze žádat o živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání - Vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“