Vzdělávání

ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKĚ SKUPINĚ

Složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině  69-073-M lze doporučit všem, kdo mají kladný vztah k dětem a chtějí o ně v budoucnosti pečovat na profesionální úrovni, ale prozatím jim chybí potřebná kvalifikace. Je určen i těm, kteří se této profesi již věnují, ale nemají potřebné vzdělání.

Složením zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti v dětské skupině, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

Zkoušky realizuje Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 na základě udělené autorizace MPSV ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Po úspěšném absolvování zkoušky získáte osvědčení z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M), jež je celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty. Osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a je platné i v zemích Evropské unie.

Místo konání: Kotorská 40, Praha 4

Cena: 5500,- Kč

K vykonání zkoušky je vyhrazen jeden pokus (nejsou možné opravné termíny). V případě neúspěchu se uchazeč poté nově přihlašuje a hradí nově poplatek za celou zkoušku.

Storno podmínky:

Ode dne poslání přihlášky až 15 dní před konáním aktivity 1000 Kč
14 až 5 dny před konáním zkoušky 50 %
5 až 0 dní před konáním zkoušky 100 %

Zkouška u autorizované osoby se uskuteční při minimálním počtu 4 přihlášených osob. Maximální počet je 6 přihlášených osob.
Pro skupinu zájemců můžeme vypsat po vzájemné dohodě individuální termín.

 • Uchazečem/kou může být pouze osoba, která získala alespoň základní vzdělání.
 • Uchazeč/ka musí být plnoletý/á.
 • Uchazeč/ka musí být bez logopedické vady.

Uchazeč/ka kontaktuje zodpovědnou pracovnici Lenku Dvořákovou na mailovou adresu lenka.dvorakova@zzpraha4.cz nebo číslo 775 474 618, od níž dostane pokyny k vyplnění a podání přihlášky. Přihlášku ke zkoušce z profesní kvalifikace naleznete zde.

Po vyplnění a odeslání přihlášky bude zaslána pozvánka s přesným termínem konání zkoušky, bližšími informacemi o průběhu zkoušky, doporučené studijní materiály a platební informace.

Po zaplacení poplatku za zkoušku pošleme uchazeči/ce e-knihu k samostudiu, která vychází z požadavků na odborné dovednosti a způsob jejich ověření jsou obsaženy v kvalifikačním standardu a v hodnotících kritériích.

V případě zájmu je u nás možné domluvit rychlokurz v rozsahu 15 hodin s obsahem témat z hodnoticích standardů, s nácvikem první pomoci a napsat si v rámci něj i cvičný test. Cena dohodou dle obsazenosti kurzu, při obsazenosti 4 - 5ti zájemci je cena 1500 Kč/osoba.

Před zahájením zkoušky je uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu.

Výsledek zkoušky je sdělen v den zkoušky a v případě úspěšně složené zkoušky je uchazeči/ce předáno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb. V případě technických komplikací zašleme osvědčení do 5ti pracovních dnů poštou.

Více informací k hodnotícímu standardu naleznete zde

Více informací ke kvalifikačnímu standardu naleznete zde.

 

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíce věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Držitelé/ky Osvědčení mohou nalézt pracovní uplatnění:

 • v dětských skupinách (na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb.)
 • v zařízeních péče o děti předškolního věku
 • v dětských koutcích
 • v mateřských centrech
 • ve firemních školkách
 • v lesních školkách
 • jako au pair, nebo při individuálním hlídání dětí v domácnostech
 • jako nepedagogičtí pracovníci v mateřských školkách různých zřizovatelů
 • v mikrojeslích
 • v MŠ jako personální podpora
 • na základě obdrženého osvědčení o získané kvalifikaci lze žádat o živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání - Vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“

Zkouška z profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Přihlášku ke zkoušce z profesní kvalifikace naleznete zde. Zkoušku organizujeme dle počtu zájemců, většinou 1 - 2 krát do roka. 

Vyplněnou přihlášku je potřeba poslat na mailovou adresu lenka.dvorakova@zzpraha4.cz. Více informací ke zkoušce naleznete níže.

Složením zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

Zkoušky realizuje Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 na základě udělené autorizace MPSV ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Po úspěšném absolvování zkoušky získáte osvědčení z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M), jež je celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty. Osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a je platné i v zemích Evropské unie.

Místo konání: Kotorská 40, Praha 4

Cena: 5500,- Kč

K vykonání zkoušky je vyhrazen jeden pokus (nejsou možné opravné termíny). V případě neúspěchu se uchazeč poté nově přihlašuje a hradí nově poplatek za celou zkoušku.

Storno podmínky:

Ode dne poslání přihlášky až 15 dní před konáním aktivity 1000 Kč
14 až 5 dny před konáním zkoušky 50 %
5 až 0 dní před konáním zkoušky 100 %

Zkouška u autorizované osoby se uskuteční při minimálním počtu 4 přihlášených osob. Maximální počet je 6 přihlášených osob.
Pro skupinu zájemců můžeme vypsat po vzájemné dohodě individuální termín.

 • Uchazečem/kou může být pouze osoba, která získala alespoň základní vzdělání.
 • Uchazeč/ka musí být plnoletý/á.
 • Uchazeč/ka musí být bez logopedické vady.

Uchazeč/ka kontaktuje zodpovědnou pracovnici Lenku Dvořákovou na mailovou adresu lenka.dvorakova@zzpraha4.cz nebo číslo 775 474 618, od níž dostane pokyny k vyplnění a podání přihlášky. Přihlášku ke zkoušce z profesní kvalifikace naleznete zde.

Po vyplnění a odeslání přihlášky bude zaslána pozvánka s přesným termínem konání zkoušky, bližšími informacemi o průběhu zkoušky, doporučené studijní materiály a platební informace.

Po zaplacení poplatku za zkoušku pošleme uchazeči/ce e-knihu k samostudiu, která vychází z požadavků na odborné dovednosti a způsob jejich ověření jsou obsaženy v kvalifikačním standardu a v hodnotících kritériích.

V případě zájmu je u nás možné domluvit rychlokurz v rozsahu 15 hodin s obsahem témat z hodnoticích standardů, s nácvikem první pomoci a napsat si v rámci něj i cvičný test. Cena dohodou dle obsazenosti kurzu, při obsazenosti 4 - 5ti zájemci je cena 1500 Kč/osoba.

Před zahájením zkoušky je uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu.

Zkouška probíhá před zkušební komisí složené ze 4 členů a skládá se z části písemné, praktické a ústní. Všechny části zkoušky probíhají v jeden den. Celková délka zkoušky je 2,5-4 hodiny na každého zkoušeného.

Výsledek zkoušky je sdělen v den zkoušky a v případě úspěšně složené zkoušky je uchazeči/ce předáno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb. V případě technických komplikací zašleme osvědčení do 5ti pracovních dnů poštou.

Více informací k hodnotícímu standardu naleznete zde

Více informací ke kvalifikačnímu standardu naleznete zde.

Zkoušející:

 • Mgr. Alena Slípková – předsedkyně zkušební komise
 • Mgr. Hana Lhotková – členka zkušební komise
 • MUDr. Renata Schneiderová - zdravotnický pracovník
 • Mgr. Martina Bezoušková, DiS. - psycholožka
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Držitelé/ky Osvědčení mohou nalézt pracovní uplatnění:

 • v dětských skupinách (na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb.)
 • v zařízeních péče o děti předškolního věku
 • v dětských koutcích
 • v mateřských centrech
 • ve firemních školkách
 • v lesních školkách
 • jako au pair, nebo při individuálním hlídání dětí v domácnostech
 • jako nepedagogičtí pracovníci v mateřských školkách různých zřizovatelů
 • v mikrojeslích
 • v MŠ jako personální podpora
 • na základě obdrženého osvědčení o získané kvalifikaci lze žádat o živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání - Vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“