Dětské skupiny

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje dvě budovy s celkem 7 dětskými skupinami na městské části Praha 4. Celkovoá kapacita je 155 dětí.

Všech 7 dětských skupin čerpá od 2. 1. 2023 příspěvek na provoz dětských skupin od MPSV.

Péče o děti v sedmi dětských skupinách (dále jen DS)

Vážení rodiče,

     vítejte na stránkách dětských skupin Kotorská a Rabasova. Jsme zde pro rodiče, kteří se potřebují nebo chtějí vrátit do práce, a hledají pro své děti tu nejkvalitnější možnou péči. Máme s touto péčí desítky let zkušeností, do roku 2015 jako jesle, od roku 2016 potom jako dětské skupiny.

     Dětské skupiny mají kapacitu 23 dětí (Dětská skupina Berušky, Sluníčka, Krtečci, Koťátka, Myšky) a 20 dětí (Dětská skupina Štěňátka a Žabičky). V každé působí tři vychovatelky a jedna asistentka vychovatelky. Jedná se buď o zdravotní sestry nebo o kvalifikované chůvy. Zajišťujeme individuální přístup k dětem i k specifickým potřebám každého z nich. Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. 

     Umožňujeme docházku v rozsahu nejméně tří hodin denně, péče je poskytována v našich prostorách v plně vybavených hernách, které odpovídají potřebám přítomných dětí a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

V roce 2016 jsme získali Osvědčení o dobrovolném auditu kvality péče, vydáno Klubem K2, o.p.s.

V roce 2020 a 2021 naše dětské skupiny úspěšně prošly auditem kvality a pyšní se logem Značka kvality. Značku kvality uděluje Ministerstvo práce a sociálních věci a pro provozovatele je audit zcela dobrovolný. Dětská skupina, která toto ohodnocení získá, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče rozvíjením činností v řadě dalších oblastí nad legislativní rámec. 

     DS přijímají děti ve věku od jednoho do tří let, doporučujeme však s umístěním dítěte do jeslí počkat alespoň co nejblíže k dovršení druhého roku. Přijmout můžeme pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

    Provoz dětských skupin je dotován z rozpočtu MČ Praha 4 a od 2. 1. 2023 dále všech 7 dětských skupin čerpá příspěvek na provoz dětských skupin od MPSV.

Na ostatní důležité informace včetně ceníku se můžete podívat níže.

 

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů.

Výše školkovného činí:

1) 4 000 Kč za měsíc za dítě v případě, že:

rodič dítěte dodá v den podpisu smlouvy (ve výjimečných případech v den nástupu dítěte do dětské skupiny) jedno z níže uvedených potvrzení o:

 • zaměstnání (potvrzení/razítko od zaměstnavatele včetně uvedení výše úvazku),
 • výkonu podnikatelské činnosti (výpis z ČSSZ či obdobný výpis dokazující aktivní živnost),
 • nezaměstnanosti - zaměstnání si aktivně hledá (potvrzení/razítko od ÚP),
 • zapojení do procesu vzdělávání či rekvalifikace (potvrzení/razítko od vzdělávací instituce)

a zároveň je naplněna jedna z těchto podmínek:

a) dítě a alespoň jeden z rodičů mají trvalé bydliště na území městské části Praha 4 (viz seznam ulic)
b) alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na území městské části Praha 4 (viz seznam ulic)

Cena zahrnuje:
celodenní pobyt dítěte v dětské skupině v rozsahu pondělí až pátek od 6:30 hodin do 17:00 hodin, vyjma státních svátků.

Cena nezahrnuje:
stravné ve výši 45 Kč na den, které je účtováno za každý měsíc zpětně podle skutečného pobytu dítěte.

2) 4 000 Kč za měsíc za dítě v případě, že:

rodič dítěte dodá v den podpisu smlouvy (ve výjimečných případech v den nástupu dítěte do dětské skupiny) jedno z níže uvedených potvrzení o:

 • zaměstnání (potvrzení/razítko od zaměstnavatele včetně uvedení výše úvazku),
 • výkonu podnikatelské činnosti (výpis z ČSSZ či obdobný výpis dokazující aktivní živnost),
 • nezaměstnanosti - zaměstnání si aktivně hledá (potvrzení/razítko od ÚP),
 • zapojení do procesu vzdělávání či rekvalifikace (potvrzení/razítko od vzdělávací instituce)

Cena zahrnuje:
celodenní pobyt dítěte v dětské skupině v rozsahu pondělí až pátek od 6:30 hodin do 17:00 hodin, vyjma státních svátků.

Cena nezahrnuje:
stravné ve výši 45 Kč na den, které je účtováno za každý měsíc zpětně podle skutečného pobytu dítěte.

 

Další informace k cenám za služby

 • Školkovné se v době letních prázdnin, tedy za období červenec a srpen, nehradí. Hrazeno je v těchto dvou měsících pouze stravné podle skutečného pobytu dítěte.
 • Pro určení místní příslušnosti je rozhodující faktické místo pobytu (sídlo živnosti) na území městské části Praha 4 (viz seznam ulic).
  V údajích uvedených na občanském průkazu mají často městskou část Praha 4 uvedenou i občané bydlící na území městské části Prahy 11 či 12, což není naplnění místní příslušnosti k území městské části Praha 4.
 • Do dětské skupiny jsou primárně přijímány děti s místní příslušností k Praze 4 (viz Ceny služby bod 1). Dítě s jinou místní příslušností je možné přijmout pouze v případě volné kapacity po řádném zápisu (viz Ceny služby bod 2).
 • Při podpisu smlouvy je nutné vyplnit „Příkaz ke zřízení povolení inkasa.“
 • V případě, že dítě mladší 2 let navštěvuje dětskou skupinu v rozsahu převyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci, ztrácí rodič nárok na rodičovský příspěvek (více informací o nároku na rodičovský příspěvek).
 • Dle ust. § 11, odst. 1, písm. I) zákona č. 258/2000 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je poskytovatel povinen vést za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pro účely kontroly podmínek poskytování péče podle tohoto zákona a jiných právních předpisů evidenci dětí, která obsahuje, mimo jiné, údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka je zakotvena rovněž v ust. § 50 zák. č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, podle kterého poskytovatel služby péče o dítě v  dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v  provozovně živnost, v  jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v  předškolních zařízeních, nebo mateřská škola, s  výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče.

Školné i stravné se u této služby platí inkasem z účtu.

Ceník platný od 1. 9. 2022

Dětské skupiny (dále jen DS) jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin.

Dle dohody lze nad rámec této doby o dítě zajistit péči formou domácího hlídání.

Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8:00 téhož dne.
Přivézt dítě do DS je však možné kdykoli až do doby oběda. Nejlepší je však přivézt dítě do 8:30, protože tak nedochází k narušení výchovných činností a režimu dne.

Denní režim v DS

6:30 – 8:30 – příchod dětí do DS, podávání snídaně, volná hra dětí

9:00 – 9:30 – výchovná zaměstnání (podrobnosti níže)

9:30 – 10:00 – dopolední svačina

10:00 – 11:15 – podle počasí pobyt venku na zahradě, v případě nepříznivého počasí probíhá výchovná zaměstnání nebo volná hra

11:15 – 11:45 – podávání oběda

11:45 – 12:15 – hygiena dětí a ukládání ke spánku

12:15 – 14:30 – spánek dětí

14:30 – po probuzení dětí odpolední svačina, volná hra dětí na herně, v letních měsících pobyt na zahradě a odchod dětí domů

Volná hra dětí a výchovná zaměstnání se přizpůsobují věkovému složení a náladě přítomných dětí. Rovněž pobyt na zahradě je řízen roční dobou a počasím. V letních měsících se pobyt venku prodlužuje.

 V DS probíhají tato výchovná zaměstnání

 • Rozumová výchova – rozvíjíme představivost a fantazii pomocí pohádek (čtení, vyprávění, poslech, divadélko). Děti se učí básničky, říkadla, seznamují se s okolím, přírodou, zvířátky.
 • Při pracovní výchově formou her se stavebnicemi, prací s plastelínou, vystřihováním, lepením, navlékáním a podobně rozvíjíme u dětí jemnou motoriku.
 • Výtvarná výchova souvisí s pracovní. Děti malují barvami (tempery, vodovky, prstové barvy), křídami, uhlem.
 • Tělesná výchova rozvíjí u dětí hrubou motoriku, pohybové dovednosti a obratnost, děti provádějí jednoduchá zdravotní cvičení.
 • Hudební výchova se propojuje s tělesnou, děti se učí tanečky, hudebně pohybová cvičení, procvičují rytmus, jednoduché písničky a provádějí sluchová cvičení.
 • Pomocí mravní výchovy rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí a sebedůvěru, rozvíjíme sociální chování, podporujeme navázání prvních kamarádských vztahů mezi dětmi. Při hře se snažíme o radostné a veselé prožitky a seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování.

Dětem je podávána dieta č.12 - "strava batolat" dle Dietního systému.

Jídelníček byl sestaven a propočítán nutričními terapeuty tak, aby se jídla neopakovala, dětem chutnala, ale zároveň aby splňovala požadované kalorické a biologické hodnoty.
Jídelníček je vždy vyvěšen na nástěnkách, aby rodiče byli informováni a následně zvolili vhodnou večeři.
Je kladen důraz na pitný režim.
Děti do jídla nenutíme, snažíme se rozvíjet schopnosti správného stolování, jejich samostatnost, malé děti vychovatelky krmí případně dokrmují.


Časový harmonogram stravování dětí

 • 7:30 – 8:30 snídaně – k snídani jsou dětem podávány většinou mléčné výrobky (jogurt, pribináček apod.), kaše (vločková, krupicová) nebo nejrůznější dětské pomazánky. Vždy je podáváno pečivo a mléčné nápoje - mléko, kakao nebo bílá melta
 • 9:30 – 10:00 svačina – základem dopolední svačiny je jablko, banán nebo sezónní ovoce.
 • 11:15 – 11:45 oběd
  polévka – především zeleninové polévky
  hlavní jídlo – nejrůznější dětská jídla, nekořeněná, málo solená
  salát – např. mrkvový salát s meruňkami, okurkový nebo rajčatový salát s citrónem, salát z červené řepy s jablkem

Odpolední svačina je podávána po odpoledním spánku dětí – bývá k ní pečivo, máslo, mléčný výrobek, ovoce či zelenina.

Cena jídla 45 Kč/den platná od 1. 9. 2022.

1) Jaký je nejvhodnější věk dítěte pro přijetí do dětské skupiny?
 
Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.
Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.
 
2) Jak se do dětské skupiny přihlásit?
 
Přihlášku si stáhněte z našeho webu.
Také si ji můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.
Termín přijímání přihlášek na další školní rok je vždy uveden v lednu na webových stránkách.
V případě volné kapacity jsou přihlášky přijímány i během školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty. Potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně informace, zda je dítě očkováno dle očkovacího kalendáře, viz 2. strana Přihlášky a přinést ji hlavní vedoucí DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.
Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.
 
3) Jaká je provozní doba dětské skupiny, do kdy je nutné dítě přivézt?
 
Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin.
Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8:00 téhož dne.
 
4) Jaká je optimální doba pobytu dítěte v dětské skupině?
 
Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.
 
5) Jakým způsobem si dítě zvyká na pobyt v dětské skupině?
 
Dítě zůstává první den v dětské skupině 1 – 2 hodiny.
Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.
Každý nový rodič obdrží při podpisu smlouvy dokument, který mu má pomoci zvládnout adaptační dobu dítěte a rychle se zorientovat v základních provozních pravidlech dětské skupiny. Tento dokument naleznete zde.
 
 
6) Kolik je vychovatelek na oddělení (kolik je dětí na jednu vychovatelku)?
 
Na každém oddělení jsou 3 vychovatelky a jedna asistentka.
V průměru vychází na jednu vychovatelku 5 – 6 přítomných dětí.
 
7) Jaké je věkové složení dětí na odděleních?
 
V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku. Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších. Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.
 
8) Jak je to se spánkem dětí – je možný dopolední spánek? Musí dítě spát, když není zvyklé spát?
 
Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo. Dětí spí od 12:15 – 14:30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.
 
9) Co musí dítě umět před nástupem do dětské skupiny?
 
Dítě v době nástupu samo chodí. Na ostatní dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky. Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.
 
10) Co musí s sebou dítě mít do dětské skupiny?
 
Je potřeba, aby dítě do DS mělo bačkůrky s pevnou podrážkou, pyžamko, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).
Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!
 
11) Jakým způsobem je možné vyzvedávat dítě z dětské skupiny?
 
Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18ti let určených rodiči formou plné moci.
 
12) Jaké je odborné vzdělání personálu dětské skupiny?
 
V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál – dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry, zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko-psychologickým školením a chůvy s rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti v dětské skupině“. Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.
Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazovány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester.
U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.
 
13) Jsou pečující osoby a zaměstnanci ZZ MČ Praha 4 dále vzděláváni?
 

V našich dětských skupinách hrají vzdělávací aktivity velice důležitou roli a vzdělávání vnímáme jako celoživotní proces. Přesto, že to není zákonnou povinností, jsou další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nedílnou součástí naší organizace. Účastníme se mnoha různých školení, seminářů a konferencí.

Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých let jsme se rozhodli i v roce 2022 využít nabídky společnosti Portál a vyslali jsme na níže uvedená školení jednotlivé vychovatelky.

 • Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků
 • Pohybové a psychomotorické hry s dětmi v MŠ, ZŠ a ŠD
 • Cvičíme taj-či s dětmi
 • Emoce předškolního dítěte aneb přehoďte výhybku
 • Environmentální výchova v MŠ
 • Kreativní tvoření (Velikonoce, jaro)
 • Formativní hodnocení dětí předškolního věku
 • Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti

Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli pozvat lektory k nám do zařízení a uskutečnit semináře vytvořené na míru vychovatelkám v dětských skupinách a zaměřené na problematiku dětí od 1 do 3 let věku. Semináře konané v našich prostorách navíc umožňují účast všech vychovatelek (na etapy) bez nutnosti omezení provozu v DS.

Pro rok 2022 jsme domluvili spolupráci s paní Mgr. Hanou Splavcovou, Garant předškolního vzdělávání z Pedagogického institutu ČR. Připravila pro nás kolokvia na téma „Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ“.

Po domluvě s odborem hygieny dětí a mladistvých jsme přihlásili vychovatelky a kuchařky na školení „Hygienické minimum a správná hygienická praxe“.

Hlavní vedoucí dětských skupin se zúčastnily workshopu „Audit kvality“ pořádaný MPSV v rámci projetu Podpora implementace dětských skupin.

Aby rodič nepozbyl nárok na čerpání rodičovského příspěvku, je možné umístit dítě do dvou let věku do dětské skupiny maximálně na 92 hodin za kalendářní měsíc.

Více informací o rodičovském příspěvku a nároku na něj najdete ZDE.

Dokumenty související s poskytováním péče o děti v dětských skupinách

Pro přihlášení do DS stačí předat vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku.

Upozorňujeme, že předem (doma) může rodič vyplnit pouze Přihlášku a Výpověď smlouvy. Ostatní dokumenty budou rodiče vyplňovat až při vstupním pohovoru s hlavní vedoucí DS! Zde na webu jsou dokumenty umístěny pouze z informačních důvodů.

Dětské skupiny Kotorská

Berušky   Sluníčka   Krtečci

Dětské skupiny Rabasova

Štěňátka   Koťátka   Žabičky   Myšky

skupinyM

Prosíme rodiče zapojené do realizace projektů OPPPR, aby se vyjádřili ke kvalitě poskytovaných služeb v dotazníkovém šetření.