Popis projektu

Projekt podpořený z ESF – OPPA

V roce 2013- 2014 bude v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) finančně podpořen Projekt Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 s názvem „Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve 0-6 let„.

Jeho realizace potrvá od 1.ledna 2013 do 31.prosince 2014.

Složení realizačního týmu:

  • Manažerka projektu – Dana Zichová (tel.: 725409695, dana.zichova@zzpraha4.cz)
  • Koordinátorky chův – Helena Langerová 775474617 (helena.langerova@zzpraha4.cz) a Lenka Dvořáková  775474618 (lenka.dvorakova@zzpraha4.cz)
  • Hlavní koordinátorka/metodička chův – Zuzana Šímová 775474616 (zuzana.simova@zzpraha4.cz)

Cíle projektu jsou:

Hlavním cílem projektu je pomoci rodičům s dětmi předškolního věku (0-6 let) lépe sladit svůj rodinný život s návratem na trh práce, aniž by přitom museli mít obavy o zajištění péče o své děti. Jde nám především o podporu rodičů na rodičovské/mateřské dovolené, kteří spadají mezi skupinu sociálně znevýhodněných skupin obyvatel nebo samoživitelů pečujících o své děti a chtějí se zároveň postupně zapojit zpět do pracovního procesu.

Hlavního cíle projekt dosáhne prostřednictvím nabídky bezplatných služebpéče o děti ve věku 0-6 let. Pražským rodičům nejen nabídkou zvýšení kvantity a kvality domácího hlídání dětí,ale zároveň zvyšováním odbornosti zájemcům z řad samotných rodičů na rodičovské/mateřskédovolené.

Dílčí cíle:

  1. Poskytnout15tis. hodin domácího hlídání 150ti rodičůmna rodičovské/mateřské dovolené, kteří spadají mezi skupiny sociálně znevýhodněných obyvatel nebo samoživitelů. Nabídnout tak významnému počtu rodičů způsob, jak skloubit svoje profesní uplatnění (případně profesní rozvoj formou navštěvování odborných kurzů před vlastním nástupem do zaměstnání) se svojí rolí v rodině.
  2. Optimalizovat službu domácí hlídánípomocí systému koordinátorů – zvlášť v počáteční fázi. Dosáhnout tak větší efektivity při navazování vztahu mezi chůvou a rodinou. Minimalizovat tak prvotní šok, rozpaky a rizika neporozumění si.
  3. Nabídnout zájemcům z řad rodičů na rodičovské/mateřské dovolené vzdělávací kurzs certifikátem. Zaměřit se na rodiče s minimální pracovní zkušeností před nástupem na rodičovskou/mateřskou dovolenou, kteří by se těžko uplatňovali na trhu práce. Zároveň však mají velkou touhu věnovat se hlídání dětí na vyšší úrovni, ale nemají pro to potřebné základní vzdělání. Po úspěšném absolvování kurzu se této činnosti budou moci věnovat profesionálně.
  4. Proškolit 20 nových chův z řad rodičů, kteří se posléze lépe uplatní na pracovním trhu. Kurz pro chůvy bude realizován od září do listopadu v roce 2013 a 2014.
  5. Vytvořit metodiku vzdělávacích kurzůpro chůvy z řad rodičů, která bude využitelná i po skončení samotného projektu k dalšímu rozvoji a vzdělávání chův.

Projekt je inovativní v tom, že pomůže zvýšit občanskou obslužnost hlavního města prostřednictvím nabídky bezplatných služeb péče o děti ve věku 0-6 let. Pražským rodičům nejen nabídne zvýšení kvantity a kvality domácího hlídání dětí, ale zároveň i možnost uplatnění  služby pro hladký návrat do zaměstnání.

Metodika a studijní materiály pro výukový kurz budou obsahovat následující kapitoly:

Blok I = zdravotnické minimum

základy první pomoci, bezpečnosti práce a požární ochrany, tzn. druhy úrazů, jejich ošetření a řešení krizových situací

základy hygieny a epidemiologie, tzn. jak dítě naučit hygienickým návykům, jak předcházet nákaze virovými a bakteriálními onemocněními

základy pediatrie, tzn. identifikace základních bolestí, a příznaků a vyhodnocení jejich závažnosti

prevence a péče o zdraví dítěte, tzn. obsah domácí lékárničky, odhadování rizik v okolí dítěte a jejich předcházení, návštěva lékaře

Blok II = péče o dítě

základy pedagogiky, tzn. výchovné zaměstnávání dětí, hra jako nástroj rozvoje osobnosti

základy psychologie dítěte, tzn. obousměrná verbální a neverbální komunikace s dítětem, potřeby dítěte podle věku

základy psychopatologie, tzn. identifikace věku dítěte nepřiměřených reakcí a poruch chování, včasné podchycení a prevence

základy sociologie, tzn. identifikace rolí v rodině v různých kulturních prostředích, práce s dědičností a se specifickými rodinnými podmínkami

zvládání stresových situací, tzn. předcházení krizovým situacím, metody uvolnění napětí v dítěti a auto-zklidnění, asertivní chování a řešení konfliktů

etika a etiketa práce chůvy, tzn. vhodný oděv, zásady společenského chování a vedení dítěte k jejich dodržování, etický kodex chůvy

dietologie, tzn. zásady zdravé výživy a pitný režim dětí, správné vs. nesprávné stravovací návyky

Blok III = právní a ekonomické aspekty

role a práce chůvy v soukromé rodině

rodinné právo

metody sociální práce, sociálně právní minimum

právní aspekty práce chůvy

daňové předpisy týkající se výkonu práce chůvy

základy účetnictví

Blok IV = praxe

hlídání dítěte v interiéru (domácí prostředí/předškolní zařízení)

hlídání dítěte při venkovních aktivitách

Blok V = test

     pro získání oprávnění ucházet se o pozici chůva v domácnosti pro děti ve věku 0-6 let.

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Projekt usnadní rodičům z okruhu sociálně znevýhodněných skupin nebo samoživitelů na či těsně po rodičovské/mateřské dovolené návrat na trh práce.

Dalším přínosem projektu pro cílovou skupinu je zvýšení šance získat a udržet si zaměstnání a stát se časově flexibilními pro vstup do zaměstnání.

Projekt přispěje k nastolení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pražanů

zajištěním odborné péče pro děti v jejich prostředí a podle potřeb rodičů, tak aby se mohli věnovat svému zaměstnání.

Projekt umožňuje opětovný vstup na trh práce osobám, které jsou za běžných okolností znevýhodněny ať již z důvodu péče o dítě a z toho vyplývající časovou ne-flexibilitou nebo přerušením kariérního postupu a ztrátou několika let pracovních zkušeností.

Přínosem pro členy cílové skupiny je možnost získat odborné vzdělání osobám s minimálními pracovními zkušenostmi a touhou věnovat se hlídání dětí i profesionálně, což jim usnadní návrat na trh práce.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

1. Řízení a administrace projektu
2. Hlídání dětí v domácnosti – možnost pro rodiče věnovat se profesnímu životu
3. Vytvoření metodiky vzdělávacího kurzu s certifikátem pro chůvy pro děti ve věku 0-6 let
4. Výukové kurzy pro chůvy pro děti ve věku 0-6 let
5. Evaluace a zakončení projektu